ဇီ၀က (ေဆး-၂) မွ တင္ဆက္သည္: အရြယ္တင္ႏုပ်ိဳနည္း ၅ နည္း

ဇီ၀က (ေဆး-၂) မွ တင္ဆက္သည္: အရြယ္တင္ႏုပ်ိဳနည္း ၅ နည္း: "သင္အရြယ္တင္ႏုပ်ိဳ လိုပါသလား။ ႏုပ်ိဳလိုတယ္ဆိုရင္ ပိုက္ဆံတျပားမွ မကုန္တဲ့ နည္းေလး ၅ ခု ရိွတယ္။ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ပါ - ေလ့က်င့္ခန္းသည္ အရြယ္တင္ႏု..."