ေပါင်ေပါ်တွင် Laptop တင်သုံးသည့် အမျုိးသားများ သတိြပုစရာ

E-mail Print
altေပါင်ေပါ်တွင် Laptop တင်သုံးသည့် အမျုိးသားတဦး​​ © nydailynews
သုေတသီများက ေပါင်ေပါ်တွင် Laptop​ ကွန်ပျူတာ​ တင်ကာ ြကာြမင့်စွာ သံုးစွဲြခင်းသည် အမျိုးသားများ၏ ကိုယ်ရည်​ ကိုယ်ေသွးကို ထိခိုက်​ ေစနိုင်ေြကာင်း သတိေပး​ လိုက်သည်။