ကိုယ္လက္ ေလ့က်င့္ခန္း ပံုမွန္ လုပ္ၾကည့္ပါ

ေလ့က်င့္ခန္း လံုးဝ မလုပ္သူမ်ားတြင္ အသားအေရ ပြျခင္း၊ အေမာ မခံႏိုင္ျခင္း၊ အေရျပား တြဲျခင္း၊ လႈပ္ရွားမႈ ေလးတြဲျခင္း၊ အသားအေရ ညစ္ျခင္း၊ ထိုင္းမိႈင္းျခင္း၊ အစာေခ်ဖ်က္မႈ မေကာင္းျခင္း၊ ေလျဖတ္လြယ္ျခင္း၊ ကိုယ္ခံအား မေကာင္းျခင္း၊ ေသြးလွည့္ပတ္မႈ မေကာင္းျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား နာက်ဥ္ ကိုက္ခဲလြယ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေစတတ္သည္။