ေနာ္ေဝမွာ ျမန္မာေတြ ညီညြတ္ၾကဖို႔ ေဒၚစုမွာၾကားမိခင္ေမြးရပ္ေျမနဲ႔ေ၀းေနႀကတဲ့ ျမန္မာႏို္င္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြဟာ အၿငင္းပြားစရာျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ကိစၥေတြကို  စုေပါင္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာႀကရင္းညီညြတ္ႀကဖို႔နဲ႔   ဒီမိုကေရစီႀကိဴးပမ္းမႈေတြမွာလည္း