ဆီးနွင္႔ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါကင္းေ၀းလုိလွ်င္


(ေဒါက္တာေအာင္ေမာ္)

         ကြ်နု္ပ္တုိ႔ ခႏၶာကုိယ္အတြင္း ခါးေက်ာရုိး၏ တစ္ဘက္တစ္ခ်က္တြင္ ရွိေသာ ေက်ာက္ကပါတစ္စံုသည္ ေသြးထဲရွိ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားစြာအနက္ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ စစ္ယူ သိမ္းဆည္းၿခင္းနွင္႕ မလုိအပ္သည္မ်ားကုိ ဆီးနွင္႔အတူ ဖယ္ထုတ္ပစ္ၿခင္းတုိ႔ကုိ တိတ္ဆိတ္စြာ ၿပဳလုပ္ေပးေနသည္႔ အဂၤါတစ္စံု ၿဖစ္ပါသည္၊ ေက်ာက္ကပ္တစ္ခုသည္ ၅ေအာင္စခန္႕သာ ေလးေသာ္လည္း  ၎အတြင္း၌ ေသြးမ်ားကုိ သန္႕စင္ စစ္ထုတ္ေပးသည္႔ စစ္ထုတ္ၿပြန္ကေလးေပါင္း တစ္သန္းေက်ာ္ ပါရွိေလသည္။