အသံတိတ္လူသတ္သမား...

ျမန္မာျပည္ဟာ ဘာေႀကာင့္ ဒုတိယကင္ဆာအမ်ားဆုံး ျဖစ္ပြားတဲ့ နုိင္ငံျဖစ္ေနလဲ...သင့္သိထုိက္တဲ့ အေျခခံက်န္းမာေရးလုိအပ္ခ်က္ေတြပါ....