ခံတြင္းအနံ႕နံျခင္း ႏွင့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား
  ခံတြင္း အနံ႕ နံျခင္းကို ေဆးပညာအရ halitosis လို႕ ေခၚပါတယ္။ English လိုေတာ့လြယ္လြယ္ကူကူ bad breath ေပါ့။
Halitosis ဟာ လူေတြမွာ ေတြ႕ရမ်ားတဲ့ အေျခ အေန တစ္ခု ျဖစ္ျပီး အဓိက ျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ပါးစပ္ထဲမွာ
စားၾကြင္းစားက်န္ေတြနဲ႕ ဘက္တီးရီးယားပိုး ေတြ ခိုေအာင္းေနလို႕ ျဖစ္ပါတယ္။