G-spot ႏွင့္ ကာမ သုခ


လိင္မႈ ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ ဖက္ရွင္တစ္ခုအျဖစ္ ယေန႔ေျပာဆုိေနေသာ စကားလံုးမွာ G-spot ဆိုေသာ စကားျဖစ္ျပီး လိင္မႈ ေရးရာအေၾကာင္း ေျပာဆိုသည့္အခါ မပါမျဖစ္ ပါ၀င္ေနေသာ စကားလံုး ေ၀ါဟာရ တစ္ခုျဖစ္လာေနျပီ ျဖစ္သည္။
၄င္း G-spot ဟူေသာ စကားလံုးကို ၁၉၅၀ ခုနွစ္ ကတည္းက ဂ်ာမန္လူမ်ိဳး ခႏၶာေဗဒ ပညာရွင္မ်ားက ထုတ္ႏုတ္ သံုးစြဲ ခဲ့ၾကျပီး ယေန႔ေခတ္အထိ ေျပာစမွတ္တြင္ ေနၾကျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ G-spot သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမွ မယံုၾကည္ ႏုိင္ေလာက္ဖြယ္ သက္ေတာင့္ သက္သာ ရွိမႈႏွင့္ ကာမဆႏၵ ျပည့္၀ ေက်နပ္ေစမႈ (အထြဋ္အထိပ္ အရသာ) တို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ ေက်ာ္ၾကားသည့္ ခႏၶာကုိယ္ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

၄င္း ေနရာေလးသည္ အမ်ိဳးသမီး ေယာနိ အဂၤါကဲ့သို႔ပင္ အလြန္တုန္႔ျပန္ခံစား လြယ္ေသာ တစ္ရွဴးမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျပီး မိန္းမကိုယ္ (ေယာနိအဂၤါ) ၏ အတြင္း အေရွ႕ပိုင္းတြင္ တည္ရွိသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ လိင္တံ အဂၤါကဲ့သို႔ပင္ ႏႈိးဆြေပးသည့္ အခါ မာေၾကာ ေတာင့္တင္း လာျပီး တုန္႔ျပန္တတ္သည့္ ထပ္တူညီ သဘာ၀လည္း ရွိသည္။ ထို အစိတ္အပိုင္းေလးကို တို႔ထိရာတြင္ ႏူးညံ့ျငင္သာစြာ ထိေတြ႕ရန္ အထူး လိုအပ္သည္။ ျဖစ္နုိင္လ်င္ လက္ေခ်ာင္းေလးျဖင့္ အျပားလိုက္ သာသာ ယာယာ ႏုိပ္နယ္ေပးျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး၏ ခံစားမႈကို ႏႈိးဆြ ရယူႏုိင္သည္။

အမ်ိဳးသမီး အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေယာနိအဂၤါ ထိပ္ရွိ လြန္းပံုသ႑န္ရွိ (အေစ့)ေလး ကို ႏႈိးဆြေပးျခင္း အားျဖင့္ ကာမ ဆႏၵ အျမင့္ဆံုး ခံစားတတ္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။  ထိုသို႔ ႏႈိးဆြေပးျခင္းသည္ ဆက္ဆံမႈ၏ အစပိုင္းတြင္သာ ျဖစ္ျပီး အထြဋ္အထိပ္ ကာလ မေရာက္မီအတြင္း ပ်ဳိးယူေပးေသာ အဆင့္တြင္သာ ရွိေသးသည္။ ကာမ ဆႏၵႏုိးၾကြျခင္းနွင့္ အထြဋ္အထိပ္ ခံစားျခင္းတုိ႔မွာ ကြဲျပားျခားနားျခင္းကို ေကာင္းစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ ဆက္ဆံမည့္ စံုတြဲတုိင္း သတိျပဳသင့္သည္။ အခ်ိဳ႕မွာ စိတ္ဆႏၵ ႏိႈးၾကားရံု သက္သက္သာရွိျပီး ကာမ ဆက္ဆံ၍ ျပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ အျပည့္အ၀ မေက်နပ္ၾကျခင္းမွာ နားလည္မႈ လြဲမွားျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။ ထိုလြဲမွားမႈသည္ G-spot ၏ အပုိင္း က႑ နွင့္ ဆက္စပ္မႈ အမ်ားၾကီးရွိေနျပီး G-spot သည္ အာရံုနိုးၾကားမႈ အဂၤါ၏ အရင္းအျမစ္ သို႔မဟုတ္ အာရံုေၾကာမ်ား၏ အလြန္အတြင္း က်ေသာ လ်ိဳ႕၀ွက္ အစိတ္အပိုင္းေလး ျဖစ္သည္။

G-spot ၏ ႏိုးဆြမႈသည္ အေပၚယံမွ တုန္႔ျပန္လာျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ အမ်ိဳးသမီး အဂၤါ ေယာနိ၏ အတြင္းပိုင္း အက်ဆံုးေသာ အပိုင္းမွ တုန္႔ျပန္လာသည့္ ခံစားမႈ ရသေကာင္း ျဖစ္သည္။ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ပညာေပးျခင္း အားနည္းမႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ G-spot ၏ အရသာထူးကို ခံစားဖူးေသာ ေတြ႕ၾကံဳဖူးေသာ တုန္႔ျပန္မႈ အလြန္နည္းပါး ၾကသည္။

တစ္ကိုယ္ေရ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္းျဖင့္ ေက်နပ္တတ္ၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ လိင္အဂၤါအတု (Vibratory) ၏ တုန္ခါမႈမွ တစ္ဆင့္ ရရွိေသာ ခံစားခ်က္ကို ႏွစ္သက္ ၾကသလို စိတ္ပ်က္ ၾကသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ယားက်ိက်ိ ခံစားမႈ မွတဆင့္ G-spot ၏ အရသာကို ႏွစ္သက္ သြားတတ္ၾကသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

အမွန္မွာ G-spot ၏ တုန္႔ျပန္မႈမွာ ခန္႔မွန္းရ အလြန္ခက္ျပီး မည္သို႔ အက်ိဳး ခံစားရသည္ကို သိရွိရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ ကိုယ္တုိင္ G-spot ၏ တုန္႔ျပန္မႈကို အရင္ စမ္းသပ္ၾကည့္ ျပီးမွသာ မိမိ၏ လိင္ဆက္ဆံေဖၚအား မိမိ၏ ႏွစ္သက္ေသာ အေနအထားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာျပျခင္းျဖင့္ အေကာင္းဆံုးေသာ ေက်နပ္မႈကို ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သုိ႔ ေျပာဆိုရန္အတြက္ မည္သုိ႔မွ် အတားအဆီး မထားသင့္ဘဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ပံုမွန္သေဘာ၀ တစ္ခုကဲ့သို႔ တုိင္ပင္မွသာ ႏွစ္ဦးစလံုးအတြက္ အလြန္ေကာင္းေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ားကို သတိျပဳမိမည္ ျဖစ္သလို ေျပာဆို ေဆြးေႏြးလာသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚတြင္လည္း ဆက္ဆံေဖၚ အမ်ိဳးသားက နားလည္မႈ လြဲမွားစြာျဖင့္ ကာမ ရမက္ၾကီးသူအျဖစ္ အထင္မလြဲေစရန္ အထူးအေရးၾကီးျပီး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ဗဟုသုတ ျပည့္၀သူအျဖစ္ အထင္ၾကီးေလးစား လက္ခံေပး သင့္သည္။

ခႏၶာေဗဒ အားျဖင့္ G-spot ကို မည္ကဲ့သုိ႔ ရွာေဖြရမည္ကို ဦးစြာ ေလ့လာရေပမည္။  ဆီးလမ္းေၾကာင္း တစ္ေလ်ာက္ ေယာနိအဂၤါ၏ အေပၚပိုင္း ဆီးအိတ္ႏွင့္ အျပိဳင္အေနအထားတြင္ ရွိေနျပီး လြန္းပံုသ႑န္ အေစ့တည္ရွိရာ၏ ေအာက္ဖက္ အေပါက္၀ တည့္တည့္နားတြင္ တည္ရွိသည္။ ေရျမဳပ္ကဲ့သို႔ တစ္ရွဴးစမ်ားက ဆီးလမ္းေၾကာင္းကို ၀န္းရံထားျပီး ေသြးလည္ပတ္မႈ ေကာင္းမြန္ လာေသာအခါ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ကိုယ္မွ ထြက္လာေသာ အရည္ၾကည္မ်ားကို အသံုးျပဳျပီး ကာမ ဆက္ဆံလိုေသာ ကာမ စိတ္ဆႏၵတို႔ စတင္ လာျပီ ျဖစ္သည္။ ေရျမဳပ္ကဲ့သို႔ ပြစိစိ တစ္ရွဴးမ်ားသည္ အေစ့၏ အျမစ္ကဲ့သို႔ ရပ္တည္ေနၾကျပီး ေယာနိအဂၤါ၏ အတြင္းအက်ဆံုး ေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။

အမ်ိဳးသမီး ေယာနိ အဂၤါ အတြင္းသို႔ လက္ေခ်ာင္း တစ္ေခ်ာင္း သို႔မဟုတ္ နွစ္ေခ်ာင္း ထည့္သြင္းျပီး အတြင္းဖက္ အေရွ႕ပိုင္း နံရံနွင့္ ဆီးခံုရိုး၏ ေအာက္ေျခနားတြင္  G-spot တည္ရွိျပီး ထိုေနရာကို ထိေတြ႕မိပါက G-spot ၏ သံုးပံုတစ္ပံုသို႔ စမ္းသပ္မိေနျပိီ ျဖစ္သည္။

ထိုေနရာ အေရာက္တြင္ ခံစားမႈ တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ အာရံုေၾကာမ်ား ပြင့္ကားလာသည့္ သဖြယ္ ခံစားရျပီး အိစက္ ညက္ေညာသည့္ တစ္ရွဴးမ်ားကို လက္ေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ မိမိႏွစ္သက္ေသာ အေနအထားအတိုင္း တစ္ဖက္မွ တစ္ဖက္သို႔ ညင္သာစြာ အေျပာင္းအေရႊ႕ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ပိုမို သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိေသာ ခံစားမႈမ်ိဳးကို ရရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ေခ်ာင္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား အဂၤါနွင့္ စာလ်င္ ပိုမိုထိေရာက္ေလ့ရွိျပီး အမ်ိဳးသမီး၏ G-spot ရွိရာသို႔ တန္းတန္း မတ္မတ္ ရွာေဖြႏုိင္ျခင္းလည္း ရွိၾကသည္။
လိင္အဂၤါအတု (Sex Toys)  ထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၼဏီမ်ားက အေစ့ႏွင့္ G-spot ကို ႏိႈးဆြရာတြင္ ထိေရာက္မႈ ျပဳေသာ ပံုစံမ်ားကို ျပဳလုပ္၍ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ် ၾကသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။ ေဆးပညာမွ ကာမ အာရံု ခံစားမႈကို ပိုမိုႏိုးၾကားေပးရန္ ျပဳစု ကုသရန္ နည္းသစ္ တစ္ခုတြင္ G-spot တစ္ခုအတြင္းသို႔ ေဆးရည္တစ္မ်ိဳး ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ကာမ ဆႏၵ တုန္႔ျပန္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေစသည္ကိုလည္း ထပ္မံေတြ႕ရွိထားသည္။

ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ လ်ိဳ႕၀ွက္စြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေလ့ ရွိၾကျပီး ကုန္က်စရိတ္မွာ ေပါင္တစ္ေထာင္ခန္႔အထိ က်သင့္ျပီး ပံုမွန္ ေလးလမွ ေျခာက္လ အတြင္း တစ္ၾကိမ္ ကုသမႈ ခံယူရေလ့ ရွိသည္။ ခြဲစိတ္ ကုသမႈမ်ားသည္ အလြန္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားလွျပီး ခႏၶာကိုယ္အေပၚ ပိုမိုခံစားလိုသူမ်ား အတြက္မူ အေကာင္းဆံုး အခြင့္ အလမ္းမ်ားပင္ ျဖစ္ေနမည္ ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီး အေတာ္မ်ားမွာ G-spot ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တုန္႔ျပန္မႈ အလြန္ေကာင္းမြန္ၾကျပီး ယခုကဲ့သို႔ ကုသမႈ ခံယူထားျခင္းႏွင့္ မ်ားစြာ ျခားနားလွျခင္း မရွိၾကေပ။  သာမာန္လူမ်ားအတြက္ မိမိ၏ ခႏၶာကုိယ္အတြင္းသို႔ ကုန္က်စရိတ္ ၾကီးၾကီးျဖင့္ အပ္တစ္ေခ်ာင္းကို ပံုမွန္ထည့္သြင္းျပီး ကာမ ဆႏၵအတြက္ ျဖည့္စြက္ရမည္ ဆိုသည္မွာ အနည္းငယ္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မွ်ေလာက္ ျဖင့္ေတာ့ မျဖစ္သင့္ေပ။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ အေစ့၏ ႏႈိးေဆာ္မႈျဖင့္ စတင္ေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈက အျမင့္ဆံုး အေနအထားသို႔ ေရာက္ရန္ လံုေလာက္မႈ ရွိေနျပီး ျဖစ္သည္။ ျခံဳ၍ ေျပာရမည္ ဆိုပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိင္အဂၤါသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ စိတ္ေက်နပ္မႈ ေပးရန္ လံုေလာက္ျပီး အမ်ိဳးသား အဂၤါသည္လည္း ထိုနည္းတူစြာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ ျပည့္စံုျပီးသား သဘာ၀က ေပးထားသည့္ ဆုလာဘ္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ လိင္ဆက္ဆံမႈ၏ ေက်နပ္မႈ မေက်နပ္မႈသည္ အမ်ိဳးသမီး၏ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာ ဆႏၵႏွင့္လည္း အမ်ားၾကီး သက္ဆုိင္ေနသည္။ သူမ အေနျဖင့္ ကာမ ဆႏၵကို ရယူခံစားလိုလ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည္ ျဖစ္ျပီး သူမ အေနျဖင့္ ဆႏၵမရွိပါက အမ်ိဳးသားမွ သူမ၏ ဆႏၵအေပၚ ဖိအားေပးျခင္းမ်ိဳး မျပဳသင့္ဘဲ လိင္ဆက္ဆံမႈ အေပၚ သူမ စိတ္၀င္စားႏုိင္သည့္ အျခားပံုစံအသစ္မ်ားကို တီးေခါက္ ၾကည့္တတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

လူအေတာ္မ်ားမ်ား အျငင္းပြါး ေနရသည့္ ကိစၥတစ္ခုမွာ အမ်ိဳးသမီး ခႏၶာကိုယ္မွ ထြက္ေသာ အရည္သည္ G-spot သို႔ အမ်ိုဳးသား ခႏၶာကိုယ္မွ ထြက္ေသာ အရည္နွင့္ တုိက္ဆုိင္မွသာ အမ်ိဳးသမီး ေက်နပ္မႈ အျပည္အ၀ ရသည္ဟု ထင္ျမင္ေနၾက ျခင္း ျဖစ္သည္။ အရည္ထြက္ျခင္း ဆိုသည္မွာ ေရျမဳပ္သ႑န္ တစ္ရွဴးမ်ားမွ ႏိုးၾကားလာျခင္း သက္သက္သာ ျဖစ္ျပီး ေခ်ာဆီ တစ္ခုသဖြယ္ အသံုးျပဳရန္ သက္သက္သာ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ထိုသို႔ အရည္ မ်ားမ်ား ထြက္လာျခင္းကို ဆီးသြားသည္ဟု ထင္ျပီး ဆရာ၀န္မ်ားနွင့္ ျပသသည္အထိ စိုးရိမ္တတ္ၾကျပီး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ ေျဖရွင္းခ်က္အရ အေရးၾကီးေသာ ကိစၥတစ္ခု မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အရည္ထြက္ျခင္း၏ အဓိက အေျခခံ အေၾကာင္းမွာ သူမအေနျဖင့္ ကာမ ဆက္ဆံဖက္အေပၚ ေက်နပ္ျခင္းေၾကာင့္ အခ်က္ျပေသာ သေကၤတ တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ သူမ အေနျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံရန္အတြက္ စိတ္ပ်က္ျခင္း မရွိသလို ေၾကာက္ရြံ႕ထိပ္လန္႔ျခင္း မရွိဘဲ ပြင့္လင္းမႈ အျပည့္ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ထုိသို႔ တုန္႔ျပန္လာျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။  ထိုသို႔ အရည္မ်ား ထြက္ျခင္းကို လိင္ဆက္ဆံျခင္း၏ အခ်ိန္ကာလ အတြင္း အေနွာင့္အယႈက္ မျဖစ္ေစရန္ အိပ္ယာေပၚတြင္ မ်က္နွာသုတ္ ပ၀ါသို႔မဟုတ္ ေရစိုခံ အထည္တစ္ခု ခင္းထားျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။

ယခု ေဆာင္းပါး၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ G-spot ကို အသားေပး ႏွိပ္နွယ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ထက္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ကာမ ဆက္ဆံျခင္းအေပၚ ပြင့္လင္းစြာ အၾကိဳက္ျခင္း ဖလွယ္ႏုိင္ရန္သာ ရည္ညြန္းသည္။ ကာမ ဆက္ဆံစဥ္ ႏွစ္ဦးၾကား  သံုးစြဲေသာ စကားလံုးမ်ား၏ အသံုးအႏႈန္းအေပၚ တဆင့္ နားလည္မႈ လြဲသြားမည္ေလာ  ဆုိသည့္  ဖိအားႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ာ မထားၾကဘဲ ကာမဆက္ဆံစဥ္ စကားလံုးမွအစ စိတ္ဆႏၵအထိ ႏွစ္ကိုယ့္ တစ္စိတ္ ျဖစ္လာၾကေစရန္ ၾကိဳးစားအားထုတ္မည္ ဆုိပါက အေကာင္းဆံုးေသာ  ကာမ သုခကို ခံစားနုိင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

7 comments:

 1. ေကာင္းပါသည္

  ReplyDelete
 2. ေကာင္းမြန္ေသာဗဟုသုတကိုေပးသည့္အတြက္..ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

  ReplyDelete
 3. တကယ္သိသင့္သိထိုက္တဲ႔ကိစၥေတြပါ။thank U ပါ။

  ReplyDelete
 4. အိမ္ေထာင္ျကရင္ေတာ့ဗ်ာ

  ReplyDelete