လိင္မႈဆုိင္ရာကူးစက္ေရာဂါမ်ား (ကာလသားေရာဂါ) 
Photobucket
ကာလသားတဲ့။ ကာလသားဆိုတာ အရြယ္ေရာက္ျပီး လူငယ္လူရြယ္ေတြကိုေခၚတာျဖစ္ျပီး ကာလသားေရာဂါဆိုတာ ကေတာ့ အဲဒီလိုေသြးသားဆူျဖိဳးလြယ္တဲ့ အရြယ္ေတြမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားေလ့ရွိတဲ့ေရာဂါစုကို အမည္တပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ေရွးယခင္ကေတာ့ 'ကာလသားေရာဂါ'လို႔ေခၚၾကျပီး အခုအခါမွာေတာ့