မွတ္ဥာဏ္ေကာင္းဖို႔ လမ္းေလွ်ာက္စို႔


အသက္ ၅၅ နွစ္ေက်ာ္အရြယ္ အေမရိကန္ နိုင္ငံသားတို႔အေနျဖင့္ မွတ္ဥာဏ္ယိုယြင္း က်ဆင္းျခင္းကို စိုးရိမ္မႈ ႀကီးမားေနၾကသည္။ အယ္လ္ဇိုင္းမား ေဖာင္ေဒးရွင္းအဖဲြ႕၏ အဆိုအရ လူဦးေရ ၄ သန္းေက်ာ္သည္ အယ္လ္ဇိုင္းမား ေရာဂါေဝဒနာကို ခံစားေနရၿပီး ၄င္းအေရအတြက္သည္ ၂၀၅၀ ခုနွစ္သို႔ ေရာက္ရွိလွ်င္ ၄ ဆခန္႔ တိုးပြားလာဖြယ္ရာ ရွိေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔စိုးရိမ္မႈကို နားလည္သင့္ေပသည္။