မေသႏိုင္သည့္ ပံုတူမ်ဳိးပြား ႂကြက္ဗီဇမ်ဳိးစိတ္အား တီထြင္ႏိုင္

Written by ဇင္မင္း

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွသုေတသနပညာရွင္မ်ားသည္ ပံုတူမ်ဳိးပြား ႂကြက္ဗီဇမ်ဳိးစိတ္သစ္မ်ားကို အဆင္မျပတ္ တီထြင္ဖန္တီးလ်က္ရွိၾကရာ၊ ယခင္ေဒၚလီဟုေခၚသည့္ သိုးပံုတူမ်ဳိးပြားဗီဇေမြးျမဴသည့္ စနစ္အတိုင္း ႂကြက္ တစ္ေကာင္မွ ပံုတူမ်ဳိးပြား ႂကြက္ ၅၈၁ ေကာင္ကို ထုတ္ယူႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း မတ္လ ၇ ရက္ေန႔ထုတ္ Cell Stem Cell ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ စတင္မ်ဳိးပြားခံ ႂကြက္အား အႀကိမ္ေပါင္း ၂၅ ႀကိမ္ မ်ဳိးဗီဇပြားျခင္းမွ ယခုလို ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ယခုေဖာ္ထုတ္သည့္နည္းစနစ္သည္ တိရစၦာန္မ်ဳိးစိတ္မ်ားကို အရည္အေသြးမီစြာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ နည္္းစနစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ ကိုေဘးၿမိဳ႕၊ RIKEN ဇီဝဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသုေတသနအဖြဲ႔ဌာန အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ တီ႐ူဟီကို ဝါကာယာမ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၁၉၉၆ ခုႏွစ္ကတည္းက အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ေဒၚလီဟုေခၚေသာ သိုးမ်ဳိးစိတ္ဗီဇျပဳျပင္မႈအတိုင္း ဆင့္ကဲစမ္းသပ္ တီထြင္ခဲ့ေသာ္လည္း နည္းပညာအေဟာင္းျဖင့္ ျပန္လည္ၿပီးမ်ဳိးစိတ္မ်ားကို ပြားမ်ားရသည္မွာ အခက္အခဲရွိခဲ့ ေၾကာင္း၊ ယခုနည္းစနစ္သစ္က အင္ဇိုင္းကြန္ေပါင္းတစ္မ်ဳိးျဖင့္ ကလုန္းဆဲလ္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ဤမွ်အတိုင္းအတာအထိ မ်ဳိးစိတ္မ်ားကို ပြားမ်ားႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ပါေမာကၡ တီ႐ူဟီကိုကေျပာၾကားခဲ့သည္။
အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ႂကြက္ မ်ဳိးဆက္ ၂၅ ဆက္တိုင္တိုင္ ပံုတူမ်ဳိးပြား ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ႂကြက္တစ္ေကာင္မွသည္ ၂၅ ေကာင္၊ ထို ၂၅ ေကာင္မွသည္ ဆင့္ကဲမ်ဳိးပြားျခင္းျဖင့္ ေကာင္ေရ ၅၈၁ ေကာင္ကို ထပ္မံမ်ဳိးပြားႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ဤမွ်အတိုင္းအတာအထိ မ်ဳိးစိတ္မ်ားပို မပြားႏိုင္ေသးေသာေၾကာင့္ ထူးျခားသည့္ ေတြ႔ရွိခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟားဗတ္ေဆးတကၠသိုလ္မွ ဗီဇမ်ဳိးစိတ္ပညာရွင္ ေဂ်ာ့ ခ်ပ္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ပါေမာကၡ တီ႐ူဟီကိုႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ႂကြက္တစ္ေကာင္မွ မ်ဳိးဗီဇကိုထုတ္ၿပီး ၁၆ ႏွစ္တိုင္တိုင္ အေအးခံ သိမ္းဆည္းထားခဲ့ၿပီးမွ စမ္းသပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားအဖြဲ႔မ်ားကလည္း ႏြား၊ ဝက္ႏွင့္ ေၾကာင္မ်ားကို စမ္းသပ္ၿပီး မ်ဳိးပြား ႏိုင္ေစရန္ ႀကံေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း မ်ဳိးဆက္ ၃ ဆက္ခန္႔အထိသာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုေတြ႔ရွိခ်က္သည္ မေသးေဆးတစ္ခုကို ေတြ႔ရွိလိုက္ရသကဲ့သို႔ ထူးျခားေသာ ေတြ႔ရွိမႈ ျဖစ္သျဖင့္ ေနာင္အခါ လူမ်ဳိးစိတ္ကိုလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ဖန္တီးႏိုင္ရန္ ႀကံေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆရသည္။