အိမ္ေထာင္ေရး

ညက က်ေနာ္အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ က်ေနာ့္ဇနီးက ညစာအတြက္ျပင္ဆင္ေနခဲ့တယ္... က်ေနာ္ သူ႔လက္ကို ကိုင္ျပီး မင္းကို ေျပာစရာရိွတယ္လို႔

ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ေက်ာင္းပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈ အဆက္အစပ္ကိုေတြ႔ရွိ


ကုိယ္ကာယလႈပ္ရွားမႈမ်ားက စာသင္ယူမႈကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည္

ကိုယ္ခႏၶာ က်န္းမာႀကံ့ခုိင္ၿပီး တက္ၾကြလန္းဆန္းေနေသာ ကေလးငယ္မ်ားမွာ ေက်ာင္းစာႏွင့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို ေလ့လာမႈတြင္လည္း တိုးတက္ေအာင္ျမင္ၾကေၾကာင္း