ေသာက္ေဆးမပါဘဲ ၀မ္းမခ်ဳပ္ေအာင္ ကာကြယ္ကုသျခင္း၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္းဆိုသည္မွာ လူတိုင္းနီးပါး ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္တဲ့ က်န္းမာေရးအေျခအေနတစ္ခုပါ။ ေရာဂါတစ္ခုမဟုတ္ေသာ္လည္း ၀မ္းပံုမွန္မသြားပါက ေခါင္းေနာက္ျခင္း ေခါင္းမၾကည္မလင္ျဖစ္ျခင္း၊ ကိုယ္လက္မအီမသာျဖစ္ျခင္း၊ ႏွင့္ ေညာင္းညာျခင္းတုိ႕ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ လူတိုင္းလူတိုင္း မည္သည့္ ၀မ္းခ်ဳပ္ေဆးမွ မေသာက္ဘဲ တစ္ေန႕ တစ္ၾကိမ္ေတာ့ သြားသင့္ပါသည္။