ညီညြတ္ျခင္းနွင္းဆီ

ေနတုိး၊ ရဲေလး၊ ထြန္းထြန္း အပါအ၀င္ အျခားအျခားေသာ အနုပညာရွင္မ်ား တင္ဆက္ေသာ ညီညြတ္ျခင္း နွင္းဆီ အျငိမ့္

သူငါးသူဟူေသာလင္ငါးမ်ိဴး


လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕ေတာ့မည္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မစမီ ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု - Reuters)
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မစမီ ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု – Reuters)
အစုိးရအဆက္ဆက္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကုိ အေရးယူရန္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၅ ဦးပါ၀င္ေသာ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရး ေကာ္မရွင္တရပ္ကုိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဖြဲ႕စည္းသြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္ေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရး ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ မၾကာမီ ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္လကုန္တြင္ ဥပေဒအျဖစ္ ထြက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းဥပေဒအရ အဖြြဲ႕၀င္ ၁၅ ဦးပါ၀င္ေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရး ေကာ္မရွင္ တရပ္ကုိ သမၼတက

အမ်ဳိးသား မ်ားအတြက္ ဗဟုသုတ


သုတ္လႊတ္ေစာျခင္း

သုတ္လႊတ္ေစာျခင္းဆိုသည္မွာ အမ်ိဳးသားမွ အခ်ိန္မတိုင္မီ ေစာစီးစြာ သုတ္ထြက္ျခင္းျဖစ္ျပီး လိင္ကိစၥျပႆနာေတြထဲမွာ အေတြ႕ရမ်ားလွပါတယ္။ England မွာ လုပ္တဲ့ survey တစ္ခုမွာ ေတြ႕ရိွခ်က္ကေတာ့ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ေသာ english အမ်ိဳးသားေတြသည္ သူတို႕ရဲ႕ ဘ၀တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ဒီျပႆနာကို ၾကံဳဖူးၾကတယ္ေျပာပါတယ္။ ၎သည္ အသက္ငယ္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားျပီး အသက္ၾကီးလာရင္ ေရာဂါျပန္ေကာင္းလားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။


အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ (definition)

premature ejaculation(PE) ကို အတိအက်အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုဖို႕က ေတာ္ေတာ္ေလးခက္ခဲပါတယ္။ ၎သည္ အခ်ိန္အတုိင္းအတာျဖင့္ ေဖာ္ျပေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ စံုတဲြမ်ား အတြက္ လံုေလာက္သည့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း ၾကာေသာအခ်ိန္သည္ အခ်ိဳ႕ေသာ