စိတ္ခံစားမႈ ေကာင္းေစမည့္ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္


ဘဝမွာ ေန႔စဥ္ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ျပႆနာေတြေၾကာင့္ စိတ္႐ႈပ္ေထြးမႈ ေတြကေတာ့ ႀကံဳေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ဒါေတြကုိ အၾကာႀကီး အခ်ိန္ဆြဲ မထားဘဲ ေအာက္ပါ နည္းလမ္းေတြကုိ သုံးၾကည့္ပါ။  ငါးမိနစ္ေလာက္နဲ႔ စိတ္ခံစားမႈ ေကာင္းလာ ႏုိင္ပါတယ္။
၁။  အျပင္ထြက္ လမ္းေလွ်ာက္ပါ