ကုလား ရခိုင္ အဓိကရုဏ္း ျဖစ္စဥ္ မွတ္တမ္း အစ၊ အဆံုး

Heart disease (2) ႏွလံုးေရာဂါ (၂)How the heart works ႏွလံုး ဘယ္လို အလုပ္လုပ္ေနသလဲ
Causes ႏွလံုးေရာဂါေတြ ဘာလို႔ျဖစ္ရသလဲ
Risk factors ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ား
How the heart works ႏွလံုး ဘယ္လို အလုပ္လုပ္ေနသလဲ
• Heart ႏွလံုးဆိုတာ ၾကြက္သားနဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ Pump (ပန္႔ပ္) စုပ္စက္ေလးနဲ႔ တူတယ္။
• လက္သီးဆုပ္ေလာက္ရွိတယ္။ ရင္ပတ္အလည္မွာ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွာ ပိုမ်ားမ်ားေရာက္ေနတယ္။
• တကုိယ္လံုးကို ေသြးေဟာင္းကေန ေသြးသစ္ရေအာင္ အဆုပ္နဲ႔တြဲ အလုပ္လုပ္တယ္။ သူ႔ကိုယ္သူအတြက္လဲ ေသြးသန္႔ေပးႏိုင္တဲ့