ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ျပည္ပခရီးစဥ္ေတြ သြားလာႏိုင္ျပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံေရး မွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါ၀င္လာႏိုင္တဲ့အထိ အေျပာင္းအလဲေတြ