တရုတ္ျပည္မွ အႏၲရာယ္ရွိ သစ္သီးေျခာက္မ်ား ဆုိဘဲ..
သူငယ္ခ်င္းတေယာက္ရဲ့ forward ေမးလ္ကေနရရွိတဲ့အတုိင္းျပန္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္..


ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း တင္သြင္းတဲ့ စားေသာက္ကုန္ေတြကုိ ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္နဲ႕ ေရြူးခ်ယ္ စားႏုိင္ေစရန္ အသိေပးလုိက္ပါတယ္။
စံခ်ိန္မမီတဲ့အျပင္ အဆိပ္အေတာက္ ေတြေတာင္ပါေသးတဲ့အတြက္ ေရွာင္ရွားသင့္ပါတယ္။
တရုတ္၊ တုိင္၀မ္အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ company (16) ခုမွ အစားအစာမ်ားကုိ မေလးရွားမွ ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။ မလးလူမ်ိဳး (၅)ေယာက္မွာ (၁))ဦးႏႈံး ကင္ဆာျဖစ္ရျခင္းဟာ ဒီအေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ေနၾကပါတယ္။

Be alert !
Just avoid imported foods they themselves won't eat! 
No wonder 1 in every 5 Malaysians has cancer!??
 (TO BE SUBSTANCIATED) 
Dried fruit from 16 companies on Level 5 alert  Description: Image removed by sender. 
KUALA LUMPUR: The Health Ministry has put dried fruit products, particularly plum and prune products, from 16 companies in China , Taiwan and other Asian countries, on Level 5 alert because of