မိခင္အာဟာရ နဲ႔ ကေလးဦးေႏွာက္ဖြံၿဖိဳးမႈ

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ Texas တကၠသိုလ္ က်န္းမာေရးသုေတသနအဖြဲ႔က ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မွာ အာဟာရနည္းနည္းေလး ေလ်ာ့သြားရင္ေတာင္ သေႏၶသားကေလးရဲ႕ ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ထိခိုက္ေစႏိုင္တယ္လို႔ ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။