“အခ်စ္နဲ႔ အိမ္ေထာင္ေရး”


(၁) ေစာင့္ေမွ်ာ္ျခင္းဆိုတာ မျမင္ရတဲ့လက္မည္းႀကီးတစ္စံုပါ။ အထူးသျဖင့္ အခ်စ္ကိုသတ္ျဖတ္ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ေနတဲ့ လက္မည္းႀကီးျဖစ္တယ္။

(၂) ျမက္ရိုင္းေတြၾကားမွာ ေက်ာက္စိုင္ေက်ာက္ခဲ မႀကီးမားႏိုင္ဘူး။ ေသနတ္ဖ်ားမွာ ျခေသၤ့ မသန္စြမ္းႏိုင္ဘူး။ ေရခဲေတာင္ေရွ႕မွာ တိုင္တန္းနစ္သေဘာၤ မခိုင္ခံ့ႏိုင္ဘူး။ ကမာၻပတ္သူရဲ႕ေရွ႕မွာ ကမာၻႀကီး မက်ယ္ဝန္းႏိုင္ဘူး။
ဘယ္အရာက