ေပါင်ေပါ်တွင် Laptop တင်သုံးသည့် အမျုိးသားများ သတိြပုစရာ

E-mail Print
altေပါင်ေပါ်တွင် Laptop တင်သုံးသည့် အမျုိးသားတဦး​​ © nydailynews
သုေတသီများက ေပါင်ေပါ်တွင် Laptop​ ကွန်ပျူတာ​ တင်ကာ ြကာြမင့်စွာ သံုးစွဲြခင်းသည် အမျိုးသားများ၏ ကိုယ်ရည်​ ကိုယ်ေသွးကို ထိခိုက်​ ေစနိုင်ေြကာင်း သတိေပး​ လိုက်သည်။
လူေပါင်း ၂၉ ဦးကို ေလ့လာမှုများ​ အရ Laptop​ နှင့် ေရရှည်​ ထိေတွ့မှုေြကာင့် အမျိုးသားများ၏ သုက်ပိုးများ ေသဆံုး​ နိုင်ြပီး မျိုးပွားသည့်​ ကိစ္စတွင် အားနည်းချက် ြမင့်မား​ လာနိုင်ေြကာင်း အေမရိကန်​ နိုင်ငံ၊ နယူးေယာက် အစိုးရ တက္ကသိုလ်မှ ဆီးလမ်းေြကာင်း ပညာရှင် ေဒါက်တာ​ ယီဖင် ရှန်ကင်က ေြပာြကား​ ခဲ့သည်။ Laptop​ မှ ထွက်လာသည့် အပူဓာတ်သည် ဂျင်း​ ေဘာင်းဘီကဲ့သို့ အဝတ်မျိုးကို ဝတ်ထားသူ​ အတွက် ရုတ်တရက် ခံစား​ သိရှိနိုင်မည် မဟုတ်ေသာ်လည်း သုက်ပိုးများကို သက်ေရာက်​ နိုင်ေြကာင်း ေဒါက်တာရှန်ကင်က ရှင်းြပသွားသည်။
ယခင်က ေလ့လာမှုများကမူ Laptop​ မှ ထွက်လာေသာ အပူဓာတ်သည် အမျိုးသားများ၏ ေဝှးေစ့အတွင်းရှိ သုက်ရည်၏ အရည်အေသွးကို ေြပာပေလာက်ေအာင် ထိခိုက်မှု မရှိနိုင်ဟု ယံုြကည်ခဲ့ြကေသးသည်။ ေဒါက်တာရှန်ကင်က ခပ်ြကပ်ြကပ် ဂျင်းေဘာင်းဘီနှင့် ြကပ်တည်းေသာ အတွင်းခံ ေဘာင်းဘီတို့သည် အမျိုးသားများ၏ သုက်ပိုးပမာဏကို ေလျာ့နည်းေစသည့် အေထာက်အထားမျိုး မေတွ့ရဟု ြငင်းဆိုခဲ့ြပီး မိမိ၏ မျိုးဆက်ကို ချန်ထားလိုသည်ဆိုပါက Laptop​ ကို ေပါင်ေပါ်တင်သံုးြခင်းအား တတ်နိုင်သမျှ ေရှာင်ြကဥ်သင့်ေြကာင်းသာ သတိေပး ေြပာဆိုသွားသည်။
 

No comments:

Post a Comment