ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ေက်ာင္းပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈ အဆက္အစပ္ကိုေတြ႔ရွိ


ကုိယ္ကာယလႈပ္ရွားမႈမ်ားက စာသင္ယူမႈကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည္

ကိုယ္ခႏၶာ က်န္းမာႀကံ့ခုိင္ၿပီး တက္ၾကြလန္းဆန္းေနေသာ ကေလးငယ္မ်ားမွာ ေက်ာင္းစာႏွင့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို ေလ့လာမႈတြင္လည္း တိုးတက္ေအာင္ျမင္ၾကေၾကာင္း
အိႏၵိယ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေတြ႔ရွိထားသည္။ Vrije ေဆးတကၠသိုလ္ႏွင့္ EMGO အမ္စကာဒမ္ရွိ Institute for Health and Care Research သုေတသနဌာနမွ Amika Singh Ph.D ႏွင့္ အဖြဲ႔က ကာယလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ေက်ာင္းပညာေရး ေအာင္ျမင္မႈ၏ ဆက္ႏြယ္ေနပံု သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို အထူးျပဳေလ့လာခဲ့ၾက၏။
ရမွတ္ေကာင္းေစရန္အတြက္ ဖိအားေပးခံရသျဖင့္ ေက်ာင္းခ်ိန္၊ စာၾကည့္ခ်ိန္မ်ား အလြန္အကၽြံထားရွိၿပီး ကာယလႈပ္ရွားမႈအခ်ိန္ ေလ်ာ့နည္းေနမႈအေပၚ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေလ့လာမႈ ျပဳခဲ့ၾကျခင္းပင္။ ေလ့လာမႈ ၁၀ ႀကိမ္ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ၄ ႀကိမ္ကို သုေတသီမ်ားက အဓိကထားခဲ့ၾကသည္။
အေမရိကန္တြင္ ၁၀ ႀကိမ္၊ ကေနဒါႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတြင္ တစ္ႀကိမ္စီ ေလ့လာခဲ့ၾက၏။ အသက္ ၆ ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္အၾကား လူငယ္မ်ားကို နမူနာ အေရအတြက္ ၅၃ ဦးမွ ၁၂၀၀၀ (တစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္) အထိ ေလ့လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ေလ့လာမႈမွာလည္း ရက္သတၱ ၈ ပတ္မွ ငါးႏွစ္အထိ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ အမ်ုိးမ်ဳိး ရွိခဲ့သည္။
"ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာမႈ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအရ ကာယလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ စာေပေလ့လာမႈရဲ႕ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္တဲ့ အထင္ကရ ဆက္ႏြယ္ေနမႈကို က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။" သုေတသီမ်ားက ရွင္းျပခဲ့သည္။
"အရည္အေသြးျမင့္တဲ့ ဒီ သုေတသနေလ့လာမႈ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ လုပ္ေဆာင္ေစမႈ ၂ ၾကိမ္မွာေတာ့ ကိုယ္ကာယလႈပ္ရွား တက္ၾကြေနျခင္းဟာ ကေလးမ်ားရဲ႕ စာေပ သင္ယူေလ့လာမႈအေပၚ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစတယ္ဆိုတာပါ"
ကာယလႈပ္ရွားမႈမ်ားက ေသြးႏွင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ကို ဦးေႏွာက္အတြင္းသို႔ ပိုမုိလည္ပတ္ ေရာက္ရွိျခင္း၊ norepinephrine, endorphins ေဟာ္မုန္းမ်ား ျမင့္တက္ေစသည့္အတြက္ စိတ္ဖိစီးမႈကို သက္သာေစျခင္းႏွင့္ စိတ္ႏွလံုး ရႊင္လန္းေစျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သိမႈစြမ္းရည္အတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေၾကာင္း သုေတသနက ဆိုပါသည္။ ကိုယ္ခႏၶာ ႀကီးထြားမႈကို အားျဖည့္ေပးျခင္း တို႔ေၾကာင့္ အာရံုေၾကာနာ့ဗ္ဆဲလ္ အသစ္မ်ားကို ထြက္ေပၚေစၿပီး ဦးေႏွာက္ဆက္သြယ္မႈ synaptic plasticity အေထာက္အပံမ်ား ရရွိေစျခင္းလည္းျဖစ္သည္။
"ဆက္ႏြယ္မႈကို ပိုမို တိတိက်က် သိရွိႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ ကာယလႈပ္ရွားမႈ ပမာဏ အတုိင္းအတာမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္လည္း သုေတသနမ်ား ထပ္မံ လုပ္ဖို႔လုိပါေသးတယ္" သုေတသီမ်ားက နိဂံုးခ်ဳပ္ တင္ျပခဲ့သည္။
ေမာကၡေဆးသိပၸံသတင္း
Source: Archives of Paediatrics and Adolescent Medicine/ JAMA journals Jan. 2012

No comments:

Post a Comment