ပုဂၢလိက အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေတာ့မည္
ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းမွ ပုဂၢလိက အာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားေစခဲ့ရာ ေလွ်ာက္လႊာ ပိတ္ခ်ိန္တြင္ ေလွ်ာက္လႊာ ၁၈၀ အနက္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသူ ၂၀ ဦးသာရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ ပုဂၢလိက အာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားလာေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပၿပီး ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္းတြင္ စတင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္းက ေျပာၾကားသည္။ လာေရာက္ လွ်ာက္ထားသည့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအနက္ ျပည္တြင္းရွိ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုသာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ရာ အာမခံလုပ္ငန္း ေျခာက္မ်ိဳးကို ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား အပါအဝင္ ထိပ္သီးစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား စတင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။ လုပ္ကိုင္လုိေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ထပ္မံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ပမာဏေပၚ မႈတည္ကာ အာမခံအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ထပ္မံတုိးျမႇင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိက အာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီတစ္ခုလွ်င္ ေငြက်ပ္ သန္း ၄၆၀၀၀ ကို အစုိးရ ဘဏ္တစ္ခုခုတြင္ တင္ထားရန္လုိေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိက အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း (၉) ခ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္း (၉) ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမွသာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာအာမခံလုပ္ငန္းမွ သိရသည္ဟု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမဝတီ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

No comments:

Post a Comment