အယ္လ္ဇိုင္းမား လူနာမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းအယ္လ္ဇိုင္းမား လူနာမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းႏွလံုးေရာဂါ လူနာ မ်ားတြင္ တပ္ ေပးရေလ့ ရွိေသာ ႏွလံုးႏိႈးဆြ ကိရိယာ (Pacemaker) ႏွင့္ အလားသဏၭာန္ တူေသာ ပစၥည္းကိရိယာတစ္ခုကို ဦးေႏွာက္အတြင္း ထည့္သြင္းတပ္ဆင္ ေပးျခင္းအားျဖင့္ အယ္လ္ဇိုင္းမား သတိေမ့ေရာဂါလူနာမ်ားအား ကုသ ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အဲဒီကိရိယာက ဦးေႏွာက္ရဲ႕အစိတ္ အပိုင္းအခ်ိဳ႕ကို ႏိႈးဆြေပးျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရ ပါတယ္။ ဒီကိရိယာက အယ္လ္ဇိုင္း မားကို လံုးဝျပန္ေကာင္းသြားေအာင္ ကုသေပးႏိုင္တာမဟုတ္ေသာ္လည္းအခ်ိဳ႕ေသာ ဦးေႏွာက္အတြင္း လႈပ္ရွား မႈမ်ား ျပန္လည္ရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပး ႏိုင္ပါတယ္။ ေဝဒနာလကၡဏာမ်ား သက္သာသြားၿပီး သတိေမ့ျခင္း၊ စိတ္ ဓာတ္က်ျခင္းတို႔ကို
ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္ ေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။
ေမာင္Ref: The Sun
Health Digest

No comments:

Post a Comment