စီးပြားေရးဖိုရမ္တြင္ ၁၅ မိနစ္ၾကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား

Photo - AFP
" စီးပြားေရးဖိုရမ္တြင္ ၁၅ မိနစ္ၾကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား၊ တိုင္းျပည္တြင္း တရား ဥပေဒစိုးမိုးခိုင္မာမႈအတြက္ ခ်က္ခ်င္း လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္း"

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တရား ဥပေဒစိုးမိုးခိုင္မာမႈအတြက္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ တိုင္းျပည္ တြင္း အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အားေပးေဖာ္ေဆာင္ သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဇြန္လ ၁ ရက္က ဘန္ေကာက္ၿမဳိ႕တြင္ျပဳလုပ္သည့္ အေရွ႕အာရွကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္၌ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းတြင္ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါ မိန္႔ခြန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တရားဥပေဒစိုးမႈ အျပင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာအာမခံခ်က္ လိုအပ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ထားေျပာၾကားခဲ့သည္။“ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျမဳပ္သူေတြ အေနနဲ႔ အင္မတန္မွေကာင္းမြန္တဲ့ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြ ရွိေနခဲ့ရင္ေတာင္မွ ဒီဥပေဒကို သန္႔ရွင္းလြတ္လပ္စြာ အသုံးျပဳခြင့္ ရတယ္ မရဘူးဆိုတာကို သတိထားေစခ်င္ပါတယ္ ” ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ ဥပေဒေကာင္းေတြ ရွိေနၿပီး ယင္းဥပေဒကို အဓိကေက်ာရုိးျဖစ္တဲ့ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာတြင္ သန္႔ွရွင္းလြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ၊ ကမၻာေပၚတြင္ မည္မွ် ေကာင္းေသာဥပေဒပင္ျဖစ္ပါေစ လက္ေတြ႕အသုံးခ်မႈမရွိလွ်င္ အသုံး၀င္သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၄င္းက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၄င္းအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္းအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းပိုမိုရရွိေစသည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံၾကား စီးပြားေရး ကြာဟမႈသည္ မ်ားစြာႀကီးမားေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။ “ စီးပြားေရးကြာဟမႈ က်ဥ္းေျမာင္းသြားေအာင္ ကၽြန္မတို႔လုပ္ရမယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲကို မ်ားျပား တဲ့ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြ ေရာက္ရွိေနတယ္ ဆိုတာကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံမွာ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းေတြ မရွိပဲျဖစ္တယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေျပာသည္။ အဆိုပါ ကမၻာ့ စီးပြားေရး ဖိုရမ္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၄င္းအေနျဖင့္ အထပ္ထပ္အခါခါေျပာၾကားခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္သည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ မွ်တမႈမရွိသည္မ်ားအား အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းရန္ လုိအပ္သည့္ အေၾကာင္းျဖစ္ သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အေရွ႕ အာရွစီးပြားေရးဖိုရမ္တြင္ ၁၅ မိနစ္ၾကာ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
By: Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a Comment