အသက္ရွည္ျခင္းအေၾကာင္း


(၁) သပၸါယကာရီ=က်န္းမာ, သက္ရွည္ေရးႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိျခင္း၊
က်န္းမာေရး ေလ့က်င့္ျခင္း၊ အခ်ိန္မွန္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ အခ်ိန္မွန္ အိပ္ျခင္း၊ အခ်ိန္မွန္ စားျခင္း၊ ေရကို လံုေလာက္ေအာင္ ေသာက္ျခင္း၊ ဥတုရာသီ မွ်ညီေအာင္ ေနထိုင္ျခင္း။
(အေနမတတ္လွ်င္ အသက္တိုတတ္သည္)

(၂) သပၸါေယ မတၱံ ဇာနာတိ=က်န္းမာေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ္လည္း အတိုင္းအရွည္ကို သိျခင္း။
(တန္ေဆး, လြန္ေဘး ျဖစ္၍ အသက္တိုတတ္သည္)

(၃) ပရိဏတေဘာဇီ စ ေဟာတိ=အစာစားရာ၌ မိမိအတြက္ ေက်လြယ္မည့္ အစာကိုသာ ေရြးခ်ယ္ စားေသာက္ျခင္း။
(အစာမေက်က အသက္အႏၲရာယ္ ျဖစ္တတ္သည္)

(၄) ကာလစာရီ စ ေဟာတိ=အခ်ိန္ႏွင့္ အခ်ိန္ သြားလာရျခင္း။
(အခ်ိန္မဲ့ သြားလွ်င္ အသက္အႏၲရာယ္ ႀကံဳရတတ္သည္)

(၅) ျဗဟၼစာရီ စ=ေမထုန္မႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ရျခင္း။
(ေမထုန္မႈသည္ အသက္တိုေစတတ္သည္)

(၆) သီလဝါ စ=အက်င့္သီလ ရွိျခင္း၊ ကိုယ္က်င့္တရား မပ်က္ျခင္း။
(ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္လွ်င္ အသက္တိုတတ္သည္)

(၇) ကလ်ာဏမိေတၱာ စ=မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္း ရွိျခင္း၊ က်န္းမာေရးကို ညႊန္ျပတတ္သူ ဆရာဝန္, ေဆးဆရာ, စာရိတၱ ေကာင္းေသာ မိတ္ေဆြမ်ား ရွိျခင္း။
(ပါပမိတၱႏွင့္ ေပါင္းလွ်င္ အသက္အႏၲရာယ္ ႀကံဳရတတ္သည္)
ဤကား အာယုႆသုတ္ အဆိုတည္း။

No comments:

Post a Comment