ပညာေရး အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ EI စတင္လႈပ္ရွား

မ်က္ေမွာက္ကမၻာ့ပညာေရးမွာ အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။ ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ စီးပြားေရးကပ္ေၾကာင့္ ပညာေရးမွာ ဆိုးရြားစြာ ထိခုိက္လ်က္ရွိေနရသည္။ လူထုပညာေရးအတြက္
ဘတ္ဂ်က္မွာ မ်ားစြာ ေလ်ာ့ခ်ခံေနရသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား ေလ်ာ့ခ်ပစ္ျခင္း၊ လစာေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ပင္စင္ႏွင့္ အျခားအေထာက္အပံ့မ်ား မရရွိျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

ဆင္းရဲေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ပညာေရးက႑မွာ မ်ားစြာ နစ္နာလ်က္ရွိေနရသည္။ ေထာင္စုႏွစ္ ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား Millenium Development Goal for Education 2015 ကို ေရာက္ရွိရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါ။ ပုဂၢလိကပညာေရးႏွင့္ ဆရာအလုပ္အကိုင္ တန္ဖိုးမ်ား နိမ့္ပါးေနရျခင္းတို႔မွာ ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ကိုသာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ သူတို႔ေၾကာင့္ မ်ားစြာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ေနေလၿပီ။
ဤသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ လူထုပညာေရးႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ တိုးျမွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ education international EI က လံႈ႔ေဆာ္လ်က္ရွိသည္။
ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အခမဲ့ လူထုပညာေရးကို တုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း၊ ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ကို တုိးျမွင့္သင့္ေၾကာင္း EI က တုိက္တြန္းထားသည္။
ျမတ္ပန္းရွင္
ေမာကၡႏုိင္ငံတကာ ပညာေရးသတင္း

No comments:

Post a Comment