ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ပါက ခြင့္ျပဳမိန္႔မလုိဘဲ တရားစြဲဆုိခြင့္ျပဳ

(ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိ)မ်ား တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ပါက ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉၇(၁) အရ ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ တရားစြဲဆိုခြင့္ျပဳမိန္႔ တင္ျပေတာင္းခံရန္ႏွင့္ တာဝန္ခ်ိန္ ျပင္ပတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ပါက ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉၇ ႏွင့္ တရားရံုးမ်ား ညႊန္ၾကားလႊာအမွတ္ ၁၁/၇၀ တုိ႔အရ တရားစြဲဆုိခြင့္ျပဳမိန္႔ တင္ျပေတာင္းခံရန္ မလုိဘဲ ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားစြဲဆုိ တင္ပို႔ႏိုင္ၿပီဟု ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔က သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမ်ားသို႔ အစုိးရအဖြဲ႕ အဆင့္ဆင့္မွ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ အရ သိရသည္။ ယခင္က ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း (ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိ) မ်ား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ပါက သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားထံမွ တရားစြဲဆုိခြင့္ျပဳမိန္႔ မလိုအပ္ဘဲ တင္ျပေတာင္းခံေနရ၍ ဦးစီးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အမႈမ်ားသည္ မလုိအပ္ဘဲ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုသို႔ တင္ျပေတာင္းခံသည့္ ျပစ္မႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕က ၂၁-၃-၂၀၁၂ ရက္ေန႔၌
တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ ျပဳလုပ္မႈမ်ားကို တရားစြဲဆုိခြင့္ျပဳမိန္႔ ရယူရန္ မလုိအပ္ဟု ထင္ျမင္ယူဆေၾကာင္းကို ျပန္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ “ႏွစ္ပိုင္းရွိတယ္။ အက်ဥ္းဦးစီးတုိ႔၊ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာတုိ႔မွာေတာ့ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပရမွာပါ။ က်န္တဲ့ဌာနေတြဆုိ အေၾကာင္းၾကားစာပဲ ပို႔ရပါမယ္။ ဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ဖုိ႔ပဲရွိပါတယ္” ဟု ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာတုိင္း(မ္) ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေခတ္လူငယ္ 

No comments:

Post a Comment