အိုအိုင္စီ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႕ ေနာက္အပတ္ ျမန္မာကို ေရာက္မည္

အစၥလာမစ္ႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕ (အိုအိုင္စီ) အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး Ekmeleddin Ihsanoglu ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ေနာက္အပတ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ေရာက္ရွိမည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။


ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕အား ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ ေစလႊတ္မည္ဟု အိုအိုင္စီမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာျပီးေနာက္ပိုင္း အုိအိုင္စီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ခရီးစဥ္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။
ျမန္မာ အစုိးရမွလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆူပူ အၾကမ္းဖက္မူမ်ား အေပၚ ကုိယ္တိုင္ ကို္ယ္က် ေလ့လာႏိုင္ရန္ အိုအိုင္စီအား ဖိတ္ေခၚထားသည္ဟု သိရသည္။

အိုအိုင္စီ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္ အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းသို႕လည္း သြားေရာက္ လည္ပတ္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။
အဆိုပါ  အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာ အစုိးရ ထိပ္တန္း အရာရွိၾကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု စဥ္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ေနၾကေသာ မြတ္ဆလင္မ်ား အေရးကို အေလးေပး ေဆြးေႏြးမည္ဟု သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။
အဓိက အားျဖင့္ မြတ္ဆလင္ ဘာသာ၀င္မ်ား အေပၚ ခြဲျခား ဆက္ဆံမူမ်ား အေပၚ ရပ္တန္႕ရန္ ျမန္မာ အစုိးရကို ဖိအားေပး ေတာင္းဆိုမည္ဟု The Gulf News တြင္ ေဖၚျပသည္။

No comments:

Post a Comment