အိပ္စက္ျခင္း၊ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းႏွင့္ မွတ္ဉာဏ္


အိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ မွတ္ဉာဏ္ဆက္စပ္မႈ
ေန႔လယ္ေန႔ခင္း ေခတၱအိပ္စက္ျခင္း Afternoon nap သည္ ခႏၶာကုိယ္ႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးျပဳႏုိင္သည္ဟု ေတြ႔ရွိရပါသည္။ မၾကာေသးမီကာလက ဂ်ာမန္သုေတသန ပညာရွင္မ်ားသည္ စမ္းသပ္မႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ စမ္းသပ္မႈတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားကို လႈပ္လႈပ္ရွားရွား မျပဳလုပ္ခင္ႏွင့္ ေခတၱအိပ္စက္ျခင္း မျပဳခင္တြင္ စကားလံုး စာရင္းမ်ားကို မွတ္သားခုိင္းပါသည္။ ထို႔ေနာက္ လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ၿပီးခ်ိန္ႏွင့္ အနားယူအိပ္စက္ၿပီးခ်ိန္မ်ားတြင္ ျပန္လည္ရြတ္ဆိုခုိင္းရာ အိပ္စက္မႈျပဳၿပီးမွ ရြတ္ဆိုရာတြင္ မွတ္ဉာဏ္စြမ္းအား အထူးပိုမို ေကာင္းမြန္ေၾကာင္းကို စမ္းသပ္ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဤစမ္းသပ္ခ်က္ကို အိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သုေတသနဂ်ာနယ္ Journal of Sleep Research တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

sleepingh.jpg

အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းႏွင့္ မွတ္ဉာဏ္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ
အိပ္စပ္အနားယူမႈ မရရွိျခင္း၏ ႀကီးမားေသာ အႏၲရာယ္အက်ိဳးဆက္မွာ မွတ္ဉာဏ္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သိပၸံပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႔အစည္းမွ PDE4 ဆိုသည့္ သီးသန္႔အင္ဇိုင္းတစ္ခုကို ဦးေႏွာက္၏ ဟစ္ပိုကင္းပတ္(စ္) အစိတ္အပိုင္း Brain's Hippo Campus တြင္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။ ယင္းအင္ဇိုင္းသည္ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားလာေသာ မွတ္ဉာဏ္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈကို ေျပာင္းျပန္လွန္၍ နဂိုရ္မွတ္ဉာဏ္အတုိင္း ျပန္လည္ရရွိေစရန္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ထိုအင္ဇိုင္းသည္ မွတ္ဉာဏ္အသစ္မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ အေရးပါေသာ CAMP ေခၚ ေမာ္လီက်ဴးတစ္မ်ိဳးကို စြမ္းအင္ရရွိႏုိင္ရန္ အကူအညီ ေပးသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သဘာ၀ဂ်ာနယ္ Nature Journal တြင္ ပါ၀င္ေရးသားသူမ်ားက CAMP ေမာ္လီက်ဴး၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို အားေပးႏုိင္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားသည္လည္း အိပ္ပ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မွတ္ဉာဏ္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈကုိ တန္ျပန္ႏုိင္စြမ္းရွိမည္ဟု ယူဆၾကသျဖင့္ ယင္းေဆး၀ါးမ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ ေဆး၀ါးစမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳဖို႔အတြက္ အားသန္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment