ရင္သား ကင္ဆာေရာဂါေ၀ဒနာရွင္မ်ား တြင္ေသြးေဖာက္စစ္ေဆးမွဳ မ်ားျပဳလုပ္လာႏိုင္ေတာ့မည္။Texas ရွိသူေသတန ပညာရွင္မ်ားမွ မၾကာမီတြင္ ရင္သားကင္ဆာေရာဂါ အတြက္ ေသြးေဖါက္စစ္ေဆးမွဳမ်ား ျပဳလုပ္လာႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္ June လ ၆ ရက္ေန႕က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္.

အဆိုပါ CTC ( Circulating Tumour Cells ) မ်ားကိုေသြး ထဲတြင္တိုင္းတာ ကာ ကင္ဆာေရာဂါေ၀ဒနာ သည္မ်ားဧ။္ ေရာဂါေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ၾကိဳတင္ခတ္မွန္းသိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ရင္သားကင္ဆာေရာဂါသည္ ျပန္ေရေၾကာ စနစ္( Lymphatic System) မွအဓိက ျပန္႕ႏွံေလ့ရွိျပီး ထိုျပန္႕ႏွံ႔မွဳေၾကာင့္ ပင္ကုသမွဳယူုျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရာဂါျပန္ျဖစ္ျခင္းမ်ား (Relapse ) ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ ရွိတတ္ေသာေရာဂါမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ယခု ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ အေရာဂါအေစာပိုင္း၌ ေသြးထဲတြင္ CTC ျမင့္တက္ေနေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာ ရွင္မ်ားသည္ နဂို ေရာဂါေ၀ဒနာရွင္မ်ား ထက္ျပန္႕ႏွံ႕မွဳပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္. ။
ထိုသို႕ ေသာေရာဂါေ၀ဒနာ ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ Lymph Node ဖယ္ထုတ္ထားပါက ပိုမို၍ အက်ိဳးရွိႏိုင္ေၾကာင္း Professor Anthony Lucci မွ သံုးသပ္ျပခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment