(((အိပ္ေရးမ၀ျခင္းေၾကာင့္ အဆိုးဘက္မွေတြ႕ၾကံဳရသည့္ အထင္ရွားဆံုး အေျခအေန(၁၀)ခု)))))
က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ဘ၀တစ္ခုကို တည္ေဆာက္လိုသူမ်ားအေနႏွင့္
အိပ္ခ်ိန္ျပည့္ျပည္၀၀ လိုအပ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။ အိပ္ေရးမ၀သည့္
အေျခအေနမ်ားသည္ က်န္းမာေရးအတြက္ ဆိုးရြားေသာ အေျခအေနမ်ား
သက္ေရာက္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ မၾကာခဏ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းေၾကာင့္ အာရံုေၾကာ
ထိခိုက္မႈမ်ားအျပင္ အျခားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားပါ
ေတြ႕ႀကံဳရတတ္ၿပီး လူ႔သက္တမ္းကိုပါ ထိခိုက္လာေစႏိုင္သည္ဟု သိရွိရသည္။
အေမရိကန္တြင္ လူဦးေရ သန္း(၅၀)မွ သန္း(၇၀)ၾကားအထိသည္ အိပ္ေရးမ၀မႈေၾကာင့္
က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အဆင္မေျပမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ဟု
ဆရာ၀န္မ်ားကဆိုသည္။
သုေတသန ျပဳလုပ္မႈမ်ားအရ အိပ္ေရးမ၀ျခင္းေၾကာင့္ အဆိုးဘက္မွ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္
အထင္ရွားဆံုး အေျခအေန(၁၀)ခုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
၁။ စစ္တမ္းမ်ားအရ တစ္ညတြင္ (၇)နာရီ ေအာက္သာ အိပ္ေသာသူမ်ား သည္
ပို၍ဝလာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎ကဆာေလာင္ေစေသာ
ေဟာ္မုန္းမ်ားကို ပိုထြက္ေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
၂။ အိပ္ေနစဥ္တြင္အသက္႐ႉ ပုံမမွန္ ၾကသူမ်ားမွာ အဆီမ်ားေသာအစားမ်ားကို
ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားျဖစ္ၾကျပီး ယင္းတို႕မွာ အမ်ားအားျဖင့္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
၃။ အိပ္ခ်ိန္နည္းပါးမႈသည္ ဆီးခ်ိဳျဖစ္ႏႈန္းႏွင့္ တိုက္႐ိုက္အခ်ိဳးက်ေၾကာင္းသ
ရသည္။
၄။ တစ္ညတြင္ (၅)နာရီေအာက္သာအိပ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ (၄၅)ရာခိုင္ႏႈန္း
မွာႏွလုံးေရာဂါ ပိုမိုျဖစ္ပြားတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။
၅။ အဝလြန္သူမ်ား၊အိပ္ေနစဥ္ အသက္႐ႉပိတ္တတ္သူမ်ားမွာ
ေသြးတိုးေရာဂါျဖစ္ပြါးႏႈန္း သာမန္ထက္ ျမင့္မားေၾကာင္း သိရသည္။
၆။ ယဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား၏ (၂၀)ရာခိုင္ႏႈန္း မွာ အိပ္ငိုက္ေသာ
ယဥ္ေမာင္းသူမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
၇။ အိပ္ေရးမဝေသာ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားတြင္ ရုတ္တရတ္ လဲက်မႈႏႈန္း (၂)ဆမွ
(၄.၅)ဆအထိ ျမင့္တက္ေၾကာင္း သိရသည္။
၈။ အိပ္ေရးမဝေသာ လူငယ္မ်ားတြင္ စိတ္က်ေရာဂါ ျဖစ္ပြါးမႈႏႈန္း ပိုမိုေၾကာင္းသိရသည္။
၉။ အိပ္ေရးမဝေသာ ကေလးမ်ားတြင္ ADHDဟုေခၚသည့္ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈမရွိ၊
ဂဏွာမျငိမ္ေရာဂါ ပို၍ျဖစ္ပြားပါသည္။
၁၀။ တစ္ညတြင္(၅)နာရီေအာက္သာ အိပ္ေသာသူမ်ားမွာ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မွ်
မရွိဘဲႏွင့္ ေယ်ဘူယ်အားျဖင့္ အသက္တိုတတ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
အထက္ပါ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လူအမ်ားအေနႏွင့္ အိပ္ေရးပ်က္ခံ
အလုပ္လုပ္ျခင္းမ်ိဳးကဲ့သို႔ အျပဳအမူမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ၿပီး
က်န္းမာေရးႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မည့္ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္စက္ျခင္းမ်ိဳး
ျပဳလုပ္သင့္ပါေၾကာင္း ဆရာ၀န္မ်ားက အတိအလင္း ႏိႈးေဆာ္ထား ေျကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရး(ေရႊအိမ္စည္စာၾကည့္တိုက္)

No comments:

Post a Comment