မွတ္ဥာဏ္ေကာင္းဖို႔ လမ္းေလွ်ာက္စို႔


အသက္ ၅၅ နွစ္ေက်ာ္အရြယ္ အေမရိကန္ နိုင္ငံသားတို႔အေနျဖင့္ မွတ္ဥာဏ္ယိုယြင္း က်ဆင္းျခင္းကို စိုးရိမ္မႈ ႀကီးမားေနၾကသည္။ အယ္လ္ဇိုင္းမား ေဖာင္ေဒးရွင္းအဖဲြ႕၏ အဆိုအရ လူဦးေရ ၄ သန္းေက်ာ္သည္ အယ္လ္ဇိုင္းမား ေရာဂါေဝဒနာကို ခံစားေနရၿပီး ၄င္းအေရအတြက္သည္ ၂၀၅၀ ခုနွစ္သို႔ ေရာက္ရွိလွ်င္ ၄ ဆခန္႔ တိုးပြားလာဖြယ္ရာ ရွိေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔စိုးရိမ္မႈကို နားလည္သင့္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဦးေနွာက္၏ အလုပ္လုပ္နိုင္မႈစြမ္းရည္ တိုးတက္ျမင့္မားေစနိုင္သည္ဟု ေၾကာ္ျငာေရာင္းခ်ေသာ ေဆးဝါးမ်ားသည္ ေစ်းကြက္တြင္ အလွ်ံပယ္ ျဖစ္လွ်က္ရွိသည္။ ဆုဒိုကုနွင့္ စကားလံုးဥာဏ္စမ္း ကစားနည္းမ်ားသည္ မွတ္ဥာဏ္ကို တိုးတက္ေစသည္ဟု ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ေဝဖန္သူမ်ားကမူ ထိုဥာဏ္စမ္းမ်ားကို ကစားေနခ်ိန္တြင္သာ တိုးတက္မႈ ျဖစ္ေပၚနိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ မွတ္ဥာဏ္ယိုယြင္းမႈကို ကာကြယ္ေပးနိုင္သည္ဆိုေသာ အသီးအရြက္ ဓါတ္စာမ်ားမွာလည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ အေထာက္အထား အခိုင္အမာ မရွိလွေပ။

အမွန္တကယ္တြင္ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ျခင္းသည္သာ သင့္မွတ္ဥာဏ္အား ထိန္းသိမ္းနိုင္မည့္ ေသခ်ာေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ေအရိုးဗစ္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေလ့ ရွိသူမ်ားသည္ ေလ့က်င့္ခန္း မလုပ္သူမ်ားထက္ ပိုမို အက်ိဳးရွိေၾကာင္း Pittsburgh တကၠသိုလ္မွ စိတ္ပညာရွင္ Kirk Erickson က ေျပာၾကားသည္။
ေခၽြးထြက္ေအာင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ စကားလံုးဥာဏ္စမ္း ကစားျခင္းထက္ သင့္မွတ္ဥာဏ္စြမ္းရည္အား ထိန္းသိမ္းရန္ ပိုမို သင့္ေတာ္ေပသည္။

သင့္အေနနွင့္ မာရသြန္ေျပးရန္ မလိုအပ္ပဲ တစ္ပါတ္လွ်င္ ၆ မိုင္ခန႔္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းျဖင့္ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ မွတ္ဥာဏ္ယိုယြင္းမႈကို ကာကြယ္နိုင္သည္ဟု Neurology ေဆးပညာ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ Erickson ၏ သုေတသနျပဳခ်က္အရ သိရွိရသည္။ လူတို႔အေနနွင့္ မွတ္ဥာဏ္ေကာင္းမြန္ေနသည့္ အသက္အရြယ္မွ စတင္ကာ ေလ့က်င့္ခန္းပံုမွန္ ျပဳလုပ္သြားပါက အသက္အရြယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ မွတ္ဥာဏ္ယိုယြင္းမႈကို ေနွာင့္ေနွးေစနိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Erickson ကရွင္းျပထားသည္။

သင့္အေနနွင့္ အေလးမ ေလ့က်င့္ခန္းကိုလည္း ျပဳလုပ္ရန္ မလိုအပ္ေပ။ Erickson နွင့္ သူ၏အဖဲြ႕သည္ အသက္ႀကီးရင့္သူ အေယာက္ ၃၀၀ အား ၁၃ နွစ္ၾကာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေလ့လာခ်က္အရ အလုပ္သေဘာအရ ျဖစ္ေစ၊ ေလ့က်င့္ခန္းအေနနွင့္ ျဖစ္ေစ၊ တစ္ပတ္လွ်င္ ၆ မိုင္မွ ၉ မိုင္အထိ ပံုမွန္ လမ္းေလွ်ာက္ေလ့ ရွိသူမ်ားသည္ လမ္းမေလွ်ာက္သူမ်ားထက္ မွတ္ဥာဏ္ယိုယြင္းမႈနႈန္း ထက္ဝက္ခန္႔ နည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ျခင္းသည္ ဦးေနွာက္၏ အေျခခံ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို တိုးတက္ေစနိုင္ေၾကာင္း၊ ဆဲလ္အသစ္မ်ား ပြားမ်ားမႈနွင့္ သင္ၾကားေလ့လာမႈနွင့္ မွတ္ဥာဏ္နွင့္ဆိုင္ေသာ ကလာပ္စည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္ကို တိုးတက္ေစေၾကာင္း Erickson က ရွင္းျပခဲ့သည္။

ယခုနွစ္ဦးပိုင္းတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ အျခားေသာ ေလ့လာမႈ တစ္ခုတြင္လည္း ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းသည္ ဦးေနွာက္ ဖံြ႕ျဖိဳးမႈကို အမွန္တကယ္ အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ကာယေလ့က်င့္ခန္း ပံုမွန္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ဦးေနွာက္ဆဲလ္မ်ားသာမက မွတ္ဥာဏ္မ်ား ခဲြျခားျခင္းကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ ဆဲလ္အသစ္မ်ားကိုပါ ပိုမို ထုတ္လုပ္ေစနိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ဆရာဝန္မ်ား၏ အႀကံေပးခ်က္အရ အိုမီဂါ ဖက္တီးအက္ဆစ္ ပါဝင္ေသာ အစားအစာမ်ားကို စားသံုးျခင္းျဖင့္ အသက္အရြယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ဦးေနွာက္ယိုယြင္းမႈကို ကာကြယ္နိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆဲလ္မြန္ အမ်ုိးအစားဝင္ ငါးမ်ားကို တစ္ပတ္လွ်င္ နွစ္ႀကိမ္ စားသံုးျခင္းျဖင့္ ဦးေနွာက္ တစ္ရႈးမ်ားနွင့္ နာ့ဗ္ဆဲလ္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို အေထာက္အကူေပးနိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ငါးနွင့္ အသီးအရြက္မ်ားကို မွ်တစြာ စားသံုးျခင္းျဖင့္ မွတ္ဥာဏ္က်ဆင္းမႈကို ကာကြယ္နိုင္ပါသည္။

မွတ္ဥာဏ္ေလ်ာ့က်ျခင္း ျဖစ္ပါက မိမိဘာသာ စမ္းသပ္ျခင္းသည္ အက်ိဳးရွိသည္။ စာဖတ္ေသာအခါ စာတစ္ပိုဒ္ ဖတ္ၿပီးပါက ရပ္နားၿပီး စာပိုဒ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို မိမိကိုယ္မိမိ ျပန္လည္ ေမးျမန္းပါ၊ သို႔မဟုတ္ စာပါ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုကို ျပန္ရြတ္ၾကည့္ပါ။ အကယ္၍ ထိုစာသည္ အျခားဘာသာစကားနွင့္ ေရးထားပါက ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္ အခက္အခဲ ရွိမည္ မဟုတ္ပါ။ ဤနည္းျဖင့္ အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈကို ၄ နွစ္ေက်ာ္ခန္႔ ကာကြယ္ထားနိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ သိရွိရသည္။ သို႔ေသာ္ လံုးဝမျဖစ္ပြားေအာင္ကား မတတ္နိုင္ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ အေကာင္းဆံုး အႀကံေပးလိုသည္မွာ “လမ္းေလွ်ာက္ပါ”။    ။

ေရႊျမိဳင္သား ဘေလာ့မွ ကူးယူပါသည္..

No comments:

Post a Comment