ဒလိုင္းလားမားႏွင့္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေတြ ့ျပီ (ဓါတ္ပုံ)

ႏိုဘယ္ဆုရွင္ တိဘက္ေခါင္းေဆာင္
အရွင္ဒလိုင္းလားမားႏွင့္ ႏိုဘယ္ဆုရွင္
ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္တို႕ လန္ဒန္တြင္ေတြ႕ဆံု။

ႏိုဘယ္ဆုရွင္တိဘက္ေခါင္းေဆာင္အရွင္ဒလိုင္းလားမားႏွင့္ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕ လန္ဒန္တြင္ေတြ႕ဆံု။
His Holiness the Dalai Lama with Aung San Suu Kyi in London, England, on 19 June 2012/Photo/Jeremy Russell/OHHD

No comments:

Post a Comment