ဟုုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားစီမံခန္ ့ခြဲမွဳ ့ဘာသာရပ္ပိုု႕ခ်ရာတြင္ အဂၤလန္မွ နံပါတ္ (၁)အဆင့္ တကၠသိုုလ္ University of Surrey မွ ပညာသင္ေထာက္ပံေၾကးကမ္းလွမ္းျပီ

 http://crowneducation.nazuka.net/?p=4069

Hospitality and Tourism degrees အဆင္႔တြင္ UK ၏ နံပါတ္ (၁) သတ္မွတ္ခံရေသာ University of Surrey မွ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအျဖစ္ ေပါင္ ၂၅၀၀ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုုပါ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမွာ  University of Surrey ၏ Foundation ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ International Study Center တြင္တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကိုု ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္၊၊ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ားအရ
University of Surrey တြင္ေက်ာင္းၿပီးေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွာ (၆)လအတြင္း အလုပ္အကုိင္ရရွိမႈႏႈန္း ၉၄.၈% ရွိေၾကာင္း  Higher Education University Guide 2012 တြင္ေဖၚျပပါရွိသည္၊၊ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံရွိတကၠသုိလ္မ်ားအားေပးအပ္ေလ႔ရွိေသာ ဂုဏ္သေရအရွိဆံုးဆုတစ္ခုျဖစ္သည္႔ Queen’s Anniversary Prize အား University of Surrey ၏ marine researcher မ်ားက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံရရွိခဲ႔သည္။ ေရေကာင္းေရသန္႔ရရွိေရးစနစ္၊ ေရဆုိးေရညစ္သန္႔စင္ေရးစနစ္ႏွင္႔ အျခားအေရး ပါေသာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ University of Surrey ၏ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပထမတန္းစားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရေသာေၾကာင္႔ အဆုိပါဆု ကုိခ်ီးျမွင္႔ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။  University of Surrey သည္ Guildford ၿမိဳ႕လယ္ ေခါင္မွ ၁၅မိနစ္ခန္႔ ေျခလ်င္အကြာအေ၀းတြင္ရွိၿပီး၊ London မွ မိနစ္ ၄၀ ခန္႔ ရထားျဖင္႔ခရီးသြား အကြာအေ၀းတြင္ တည္ရွိပါသည္။

University of Surrey တြင္ Business, Economics, Law and Politics International Foundation Year ၊ Engineering, Science and Mathematics International Foundation Year ႏွင္႔ Economics Pre-Masters ဘာသာရပ္မ်ားကိုုေလ့လာသင္ယူနိုုင္ျပီး၊ တကၠသိုုလ္သိုု ့၀င္ခြင့္ တိုုက္ရိုုက္ေလ်ွာက္ထားပါက ၀င္ခြင့္ရရွိရန္ ခက္ခဲေလ့ရွိကာ University of Surrey Campus တြင္နိုုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အထူးရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္ ထားေသာ International Study Centre မွတဆင့္တက္ေရာက္ပါက ၀င္ခြင့္ပိုုမိုုလြယ္ကူနိုုင္ပါသည္၊၊

(၁၀)တန္းေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ား International Foundation Year  မွစတင္တက္ေရာက္နိုုင္ျပီး၊ Terms (၃)ခု ေလ့လာသင္ယူရ မည္ျဖစ္ကာ၊ Study Skills, Academic subjects, Project Study, English Language Training အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာအထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ယူ ရမည္ျဖစ္သည္၊၊ Business, Economics, Law and Politics International Foundation Year ၏ ပညာသင္စရိတ္(၁)ႏွစ္စာမွာ £11,985 ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး၊ Engineering Science and Mathematics International Foundation Year မွာ £12,600 ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တကၠသုိလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင္႔ IELTS (သုိ႔မဟုတ္) TOEFL မွ လြဲ၍ တျခားမည္သည္႔ စာေမးပြဲမွ   ေျဖစရာမလုိဘဲ CROWN Education ၏ Partner အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ Study Group မွ တစ္ဆင္႔ International Foundation Year သုိ႔ တုိက္ရုိက္ တက္ေရာက္ခြင္႔ရရွိႏုိင္ပါသည္။ Pre-Masters in Economics အတြက္ ပညာသင္စရိတ္မွာ £12,750 ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။ Intake မ်ားကို စက္တင္ဘာလႏွင္႔ ဇန္န၀ါရီလမ်ားတြင္ ေခၚယူေလ႔ရွိသည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင္႔ Foundation Year တက္ေရာက္ၿပီးေနာက္၊ တကၠသုိလ္ဒုတိယႏွစ္ေအာင္ျမင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ UK ၏ နာမည္ေက်ာ္လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္႔ Motorola Solutions၊ Four Seasons Hotel Hampshire စသည္တုိ႔ႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ အလုပ္သင္အျဖစ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္သည္႔အတြက္ ေက်ာင္းၿပီးအလုပ္အကုိင္အခြင္႔အလမ္းမ်ားတြင္ အေထာက္အပံ႔ေကာင္းေပးႏုိင္ပါသည္။

 Foundation Year ၿပီးေျမာက္ပါက တက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ Degree မ်ား -

 • BSc Accounting and Financial Management

• BSc Applied Psychology and Sociology

• BSc Business and Retail Management

• BSc Business Economics

• BSc Business Economics with Finance

• BSc Business Management

• BSc Business Management and English for International Communications

• Bsc Criminology and Sociology

• BSc Economics

• BA Film Studies with Creative Writing

• BA Film Studies

• BSc International Hospitality & Tourism Management

• BSc International Hospitality Management

• BA International Politics

• BA International Politics and Englishfor International Communication

• LLB Law

• LLB Law with Criminology

• LLB Law with International Studies

• BSc Media Studies

• BA Politics with Policy Studies

• BSc Psychology

• BSc Sociology

• BSc Sociology Culture and Media

• BA Theatre Studies

• BSc Tourism Management

• BEng or MEng Aerospace Engineering

• BEng or MEng Audio Media Engineering

• BSc Biochemistry (Medical)

• BSc Biochemistry (Neuroscience)

• BSc Biochemistry (Pharmacology)

• BSc Biochemistry (Toxicology)

• BSc Biochemistry

• BSc Biotechnology

• BEng or MEng Chemical and Bio-Systems Engineering

• BEng or MEng Chemical Engineering

• BSc or MChem Chemistry

• MChem Chemistry with Forensic Investigation

• BEng or MEng Civil Engineering

• BSc Computer Science

• BSc Computer Science & Engineering

• BSc Computing & Information Technology

• BEng Digital Media Engineering

• MEng Digital Media Engineering

• BEng Electronic Engineering

• MEng Electronic Engineering

• BEng Electronics & Computer Engineering

• MEng Electronics & Computer Engineering

• MEng Electronics with Satellite Engineering

• BSc Financial Mathematics

• BSc Food Science and Microbiology

• BSc Mathematics

• MMath Mathematics

• BSc Mathematics and Computing Science

• BSc Mathematics with Business Studies

• BSc Mathematics with Management

• BSc Mathematics with Statistics

• BEng Mechanical Engineering

• MEng Mechanical Engineering

• BEng or MEng Medical Engineering

• MChem Medicinal Chemistry

• BSc Microbial Genetics

• BSc Microbiology (Medical)

• BSc Microbiology

• BSc Nutrition and Food Science

• MPhys or BSc Physics

• MPhys or BSc Physics with Finance

• BSc Physics with Nuclear Astrophysics

• MPhys Physics with Nuclear Astrophysics

• MPhys or BSc Physics with Satellite Technology

• MEng or BSc Space Technology & Planetary Exploration

• Telecommunications Systems

ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ဒီပလုိမာမ်ားျဖစ္သည္႔ IDCS (သုိ႔မဟုတ္) အျခားဒီပလုိမာမ်ား ရရွိထား သူမ်ားအေနျဖင္႔ Foundation Year ကုိ တက္ေရာက္ရန္ မလုိဘဲ တကၠသုိလ္ပထမႏွစ္ကုိ Direct entry ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ ISC တြင္ တက္ေရာက္ရမည္႔ Pre-Masters in Economics ပရုိဂရမ္ေအာင္ျမင္ၿပီးပါက Master Degree ပရုိဂရမ္မ်ားျဖစ္သည္႔ MSc Economics၊ MSc Energy Economics and Policy၊ MSc International Economics၊ Finance and Development ႏွင္႔ MSc Business Economics and Finance တုိ႔ကို University of Surrey တြင္ ဆက္လက္တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။

Foundation Year ၀င္ခြင္႔ဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေနျဖင္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ (၁၀)တန္းေအာင္ျမင္ၿပီး၊ သို႔မဟုတ္ GCE ‘O’ အဆင့္ ၿပီးဆံုးထားသူမ်ားႏွင့္ IELTS 5 (သို႔မဟုတ္) TOEFL 510 ရရွိထားသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ Pre-Masters Program မ်ားအတြက္ ဒီဂရီတစ္ခုႏွင့္ IELTS 6.0 ရရွိထားသူမ်ား   ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္၊၊ http://www.surrey.ac.uk သည္ University of Surrey ၏ တရား၀င္လႊင္ပတင္ထားသည္႔ ၀က္ဘ္ဆုိက္ျဖစ္သည္။ ၄င္း ၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ University of Surrey အေၾကာင္း၊ University of Surrey တြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားႏုိင္သည္႔ဘာသာရပ္မ်ားအေၾကာင္းႏွင္႔ သတင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားရွိပါသည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းလခမ်ားေဖာ္ျပထားရွိသည္႔အျပင္ တျခားမိမိေလ႔လာစရာမ်ားကုိလည္း က႑အလုိက္ေဖာ္ျပထားရွိသည္။ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားရန္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို CROWN Education, Summit Parkview Hotel, အခန္း (၂၂၈/၂၂၉) ဖုန္း – ၀၉ ၅၀၈၅ ၁၈၅ ႏွင္႔ ၀၉ ၇၃၂ ၇၃၂ ၇၇ တြင္ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏုိင္ပါသည္၊၊

No comments:

Post a Comment