ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံးေလဆိပ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚတည္ေဆာက္သြားမည္


ဟံသာ၀တီ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ (ပဲခူး ) အားျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံးေလဆိပ္အျဖစ္ ျပည္တြင္းျပည္ပ
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလေၾကာင္းညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

လာမည့္ႏွစ္မ်ား၌ ခရီးသည္၀င္ေရာက္မႈမွာရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တစ္ခုတည္းျဖင့္
လုံေလာက္မႈ မရွိႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါေလဆိပ္ကို တည္ေဆာက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ေလဆိပ္တည္ေဆာက္မႈကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ဇူလိုင္လတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ အၿပီးတည္ေဆာက္သြားမည္သည္။

ဟံသာ၀တီေလဆိပ္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးလွ်င္လည္း ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွာ ယခင္အတုိင္း ဆက္လက္လည္ပတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေလေၾကာင္းညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ဦးတင္ႏိုင္ထြန္းက ေျပာသည္။

ဟံသာ၀တီ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ စီမံကိန္း ကို ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွ စတင္ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္
စီမံကိန္းစတင္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ရပ္နားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a Comment