အုိင္တီနည္းပညာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခက္အခဲမ်ားကို Call Center မွ ေျဖရွင္းေပးမည္

အုိင္တီနည္းပညာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခက္အခဲမ်ားကို Call Center မွ ေျဖရွင္းေပးမည္ဟု သိရသည္။ လက္ရွိ CDMA 800MHz ဖုန္းမ်ားအတြက္ အင္တာနက္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ဖုန္းႏွင့္ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ GSM ႏွင့္ WCDMA ဖုန္းမ်ား အင္တာနက္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ဖုန္းႏွင့္ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္အတြက္ လည္းေကာင္း Setting ခ်ိန္ျခင္းမ်ားကို ေျဖၾကားေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း Call Center မွ သိရသည္။ Mobile ဖုန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ Software ႏွင့္ Hardware အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းေပးျခင္းမ်ားကို လည္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု သိရသည္။ တယ္လီဖုန္းေပၚမွ တစ္ဆင့္ေျဖရွင္း၍ အဆင္မေျပေသာ နည္းပညာ
အခက္အခဲမ်ားအတြက္လည္း သီးသန္႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူႏုိင္မည္ဟု ဆုိသည္။ အဆုိပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ၁၈၇၆ သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ေန႔စဥ္ျဖစ္ေပၚေနေသာ မုိးေလဝသ အေျခအေနမ်ား၊ တစ္လအတြင္း မုိးေလဝသ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား၊ မုိးေလဝသႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိေပး ေၾကညာခ်က္မ်ားကိုလည္း ေမးျမန္းႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေခၚဆုိခအတြက္ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၃၀ က်ပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၅ ရက္ေန႔ထုတ္ Internet ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

from: http://www.khitlunge.net.mm/news/news_detail.aspx?info_id=26061

No comments:

Post a Comment