ဦးေတဇကလယ္ေျမ ဧကေလးေသာင္းႏိုင္ငံေတာ္ သို ့ျပန္အပ္ဧရာေရႊ၀ါကုမၸဏီမွ ဧရာ၀တီ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လယ္ေျမ  ဧက ၄၀၀၀၀ ေက်ာ္အား ေတာင္သူမ်ားသို႔ခြဲေ၀ေပးႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔တရား၀င္ျပန္အပ္ လယ္ေျမမ်ားစြာပိုင္သည့္ ကုမၸဏီ  အခ်ဳိ႕မွ လက္ငုတ္လက္ရင္း ေတာင္သူျဖစ္ပါက အက်ဳိးတူလယ္  ယာလုပ္ကြက္ျပန္ေပးရန္ရွိေန  ဧရာေရႊ၀ါကုမၸဏီမွ ဧရာ၀တီတုိင္း  ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေရႀကီးကြင္း ေရနက္ကြင္းမ်ားအား ျပဳျပင္ထား သည့္ လယ္ေျမဧက ၄၀၀၀၀ေက်ာ္  အား ေဒသခံေတာင္သူမ်ားသို႔ ခြဲ ေ၀လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးၿပီး ကုမၸဏီ၏ ေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္  သို႔ တရား၀င္ျပန္လည္အပ္ႏွံခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ေန႔က ဧရာေရႊ၀ါကုမၸဏီလီမိတက္၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူဦးေတဇမွ လက္မွတ္ ေရးထုိးကာ တင္ျပခဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ဧရာေရႊ၀ါကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားသို႔ခြဲေ၀လုပ္ကိုင္ခြင့္  ေပးရာတြင္ ကုမၸဏီႏွင့္ အတူအက်ဳိး  တူပူးေပါင္းကာ လယ္ယာေျမေဖာ္  ထုတ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ေဒသခံ
ေတာင္သူမ်ားအား လယ္ယာသမ၀ါ   ယမအသင္းမ်ားဖြဲ႕စည္းကာခြဲေ၀ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဥယ်ာဥ္မွဴး-The Hot News

No comments:

Post a Comment