သတင္း ကိုကာကိုလာက ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား အလုပ္အကိုင္အတြက္ ေဒၚလာ ၃ သန္း ကူမည္

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႔ရေသာ ကိုကာကိုလာ ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ေရး ကားတစီး (ဓာတ္ပံု - Wikimedia)
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏွစ္ ၆၀ အတြင္း ပထမဆံုး ျပန္လည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္ ကိုကာကုိလာကုမၸဏီက ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း အတြက္ ေဒၚလာ ၃ သန္း ေထာက္ပံ့မည္ဟု သိရွိရသည္။
ကမာၻ႔အႀကီးဆံုး စားေသာက္ကုန္ ကုမၸဏီႀကီးတခုျဖစ္သည့္
ကိုကာကိုလာသည္ လာမည့္ ၂ ႏွစ္ ၃ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စတင္ လည္ပတ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
သမၼတ ဦးသိန္စိန္အစုိးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ဘ႑ာေရး ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္ အေမရိကန္၏ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ားကို ေျဖေလွွ်ာ့ေပးလိုက္ၿပီးေနာက္ ကိုကာကိုလာ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္ အစီအစဥ္ ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။
ကမာၻတ၀န္း လူသားႏွင့္ အလုပ္ခြင္ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမူ၀ါဒ၊ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးမူ၀ါဒတို႔ကို ကိုကာကိုလာကုမၸဏီ အေနျဖင့္ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ေလးစားလုိက္နာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
ထုိ႔အျပင္ ကုမၸဏီအေနႏွင့္ အစဥ္ကိုင္စြဲလာသည့္ လူမႈဘ၀ပံ့ပုိးမႈ အကူအညီမူ၀ါဒမ်ားကို အစိုးရမဟုတ္ေသာ NGO အဖြဲ႔ကဲ့သုိ႔ Coco-Cola Foundation အျဖစ္လည္း လည္ပတ္ၿပီး က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ အစားအေသာက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ေရးမ်ားအတြက္ ကူညီေနသည့္ Pact ႏွင့္ ဒြန္တြဲကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ WORTH ၏ အစီအစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးမည္ဟု ေၾကညာခ်က္က ဆုိသည္။
WORTH အစီအစဥ္၏ အစီအစဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီး ၂၀ မွ ၂၅ ဦး တစု စုဖြဲ႔ထားသည့္ အစုအဖြဲ႔မ်ားကို ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္စုဖြဲ႔ၿပီး စီးပြားေရး စြန္႔ဦးဖန္တီး လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္လုိသူမ်ားအား ေခ်းေငြထုတ္ေပးသည့္ ေငြေခ်း ဘဏ္ငယ္ကေလးမ်ား တည္ေထာင္ေပးျခင္းလည္း ပါ၀င္သည္။
“ကိုကာကိုလာ ကုမၸဏီဟာ ကမာၻတ၀န္းက ေျပာင္းလဲ တုိးတက္မႈျဖစ္စဥ္ေတြကို အခ်ိန္နဲ႔အမွ် သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။ ဘာလင္တံတုိင္း ၿပိဳလဲမႈကအစ ဗီယက္နမ္နဲ႔ အေမရိကန္ ပံုမွန္ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္တာအလယ္ အခု ျမန္မာႏိုင္ငံက အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြအဆံုး က်ေနာ္တုိ႔ ျမင္ေတြ႔ေနရတဲ့အတုိင္း ကိုကာကိုလာဟာ ပိုေကာင္းတဲ့ အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြ သယ္ေဆာင္ၿပီး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္နဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ၊ အစဥ္ လတ္ဆတ္မႈေတြအတြက္ အၿမဲ ဂုဏ္ယူေနတာပါ” ဟု ကုမၸဏီ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္လည္းျဖစ္သည့္ Muhtar Kent က ဆုိသည္။
“ကိုကာကုိလာကုမၸဏီရဲ႕ လူမႈေရးနဲ႔ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြဟာ တာ၀န္သိတဲ့ လုပ္ရပ္မ်ိဳးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုး အက်ိဳးအျမတ္ရွိေစဖုိ႔အတြက္ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္တဲ့ အေျပာင္းအလဲနဲ႔ အခြင့္အလမ္းေတြ အမ်ားႀကီးကို ဖန္တီးေပးဖို႔၊ ႏိုင္ငံသားေတြနဲ႔ ေကာင္းတဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ အေမရိကန္ ကုမၸဏီေတြကို က်မတို႔ လုိလားတယ္ဆုိတာပါပဲ” ဟု ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး မစၥ Melanne Verveer က ေျပာသည္။
ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ရန္ အနာဂတ္အေရး ေမွ်ာ္ေတြးလုပ္ေဆာင္ရာ၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးေရး၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းေတြ သယ္ေဆာင္ေပးမည့္ အားထုတ္မႈမ်ားအတြက္လည္း ၄င္းက ကုိကာကိုလာကုမၸဏီကို ခ်ီးမြမ္းေျပာဆုိသည္။
ကိုကာကုိလာ ကုမၸဏီသည္  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေရးမရမီ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးၿပီး ၁၉၄၉ ခုႏွစ္က ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔ ဒဏ္ခတ္မႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ရုပ္သိမ္းေပးၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပန္လည္လုပ္ခြင့္ကို အေမရိကန္ အစုိးရက ခြင့္ျပဳၿပီးေနာက္ပိုင္း ကိုကာကိုလာ ကုမၸဏီအျပင္ တျခားေသာ အေမရိကန္ ကုမၸဏီေပါင္း ၃၀၀ ခန္႔သည္လည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား လုပ္ရန္ စီစဥ္ေနၾကေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကမည့္ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳခ်က္ကို မၾကာေသးမီက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ILO) ညီလာခံတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“လူငယ္ေတြအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈပညာ အေရးႀကီးတာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ လာေရာက္ ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံဖုိ႔ ရွိတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ ကုိယ့္အတြက္ကုိပဲ ကုိယ္မၾကည့္ဘဲနဲ႔ ျမန္မာ လူငယ္ေတြလည္း အက်ဳိးလည္း ရွိေအာင္၊ ဒီအျပင္ လုပ္ငန္းက ရရွိလာတဲ့ အက်ဳိးအျမတ္ေတြကုိလည္း ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံသူေတြေရာ၊ ျမန္မာ ျပည္သူေတြေရာ အက်ဳိးရွိေအာင္ တာ၀န္ သိိစိတ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆုိသည္။
ျမန္မာအစုိးရကလည္း မၾကာေသးခင္က ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား လာေရာက္ရန္ ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာမ်ား ျပဳျပင္ေပးျခင္း၊ ဘဏ္စနစ္ အာမခံခ်က္ရွိၿပီး ခုိင္မာေစေရးႏွင့္ အျခားေသာ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးလ်က္ရွိသည္။

No comments:

Post a Comment