ပင္လယ္ေရျမင့္တက္၀င္ေရာက္လာမွဳေၾကာင့္ လယ္ေျမဧက (၁၀၀၀)ေက်ာ္ ေရၾကီးနစ္ျမွဳစ္ၿပီးခဲ့သည့္ (၃.၆.၂၀၁၂) ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္၊ေပါင္ ၿမိဳ႕နယ္သဲကုန္းေက်းရြာတြင္အမွတ္  (၇၃၀၊၇၂၉စီ၊၇၃၃၊၇၃၂)ကြင္းရွိ  ေတာင္သူမ်ား၏ ပ်ဳိးေထာင္စိုက္  ပ်ဳိးထားသည့္ စပါးပင္မ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမဧက (၁၀၀၀)ေက်ာ္  ေရႀကီးနစ္ျမႇဳပ္၍ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈး  မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရ သည္။
ယခင္ႏွစ္မ်ား ယခုကဲ့သို႔ ပင္ လယ္ေရႀကီးနစ္ျမႇဳပ္မႈဒဏ္ကို  ခံစားရျခင္းမရွိပါ။ယခုႏွစ္သည္    အဆိုးဆံုးႏွစ္ျဖစ္၍အပ်က္စီးအ ဆံုး႐ႈံးအမ်ားဆံုးျဖစ္ရသည္။ အဓိက ျဖစ္ခဲ့ရသည့္အေၾကာင္း   မွာကြင္းအမွတ္(၇၃၀A)အ၀ၿဖဲကြင္း   ရွိ ဦးေမာင္စီ၏လယ္ေျမဧရိယာ အတြင္း ျပဳလုပ္ထားသည့္ ပင္လယ္ေရကာတာတမံအား ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ အမိန္  ျဖင့္(၃၀.၅.၂၀၁၂)ရက္ေန႔တြင္  ဦးထြန္းျမင့္ အပါအ၀င္ ေတာင္ သူအခ်ဳိ႕မွေဖာက္ခ်လိုက္သည့္  အတြက္ ပင္လယ္ေရမ်ား ၀င္ ေရာက္လာျခင္းကို မထိန္းသိမ္း  ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ နစ္ျမႇဳပ္ဆံုး  ႐ံႈးခဲ့ရသည့္ ေျမဧကေပါင္း (၁၀၀၀)ေက်ာ္ရွိခဲ့ပါသည္။
(၅.၆.၂၀၁၂)ရက္ေန႔တြင္  ေဒသခံ လယ္သမား(၅၈)ဦးမွ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ပင္လယ္ေရ  ႀကီးျမင့္၀င္ေရာက္မႈေၾကာင့္  ပ်ဳိးေထာင္ထားသည့္စပါးပင္မ်ား  ေရႀကီးနစ္ျမႇဳပ္၍ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈး  မႈ႔အေျခအေနကို ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံသို႔ သြားေရာက္  တင္ျပခဲ့သည့္အတြက္ တာတမံ    ျပန္လည္ပိတ္ဆို႔ခဲ့ပါသည္။ သို႔ ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး  မွဴး၏ အမိန္႔ျဖင့္ေဖာက္ထား ေသာ ေရနစ္ေခ်ာင္းေပါက္ကို ျပန္လည္ပိတ္ဆို႔ရန္ မိုးရာသီျဖစ္  သည့္အတြက္ ေတာင္သူလယ္ သမားမ်ားအတြက္ အခက္အခဲ  ႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း  သိရွိပါ သည္။
အေဖ့သား(ပဲခူး) - Hot News Journal

No comments:

Post a Comment