ကမာၻတစ္၀န္းၿမိဳ႕ျပလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အမႈိက္ျပႆနာႏွင့္ ပိုမိုရင္ဆုိင္ေနရ


ကမာၻတစ္၀န္း ၿမိဳ႕ျပလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ စြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ား ပုိမိုစြန္႔ထုတ္လာရာ အမႈိက္ျပႆနာသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးအျဖစ္ တျဖည္းျဖည္း ဖိစီးလာေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္က ဇြန္ ၆ ရက္တြင္ သတိေပးခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ျပလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား
ပိုမိုထြက္ေပၚလာမႈသည္ ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာမႈ၏ ျပႆနာနည္းတူ စိုးရိမ္ရဖြယ္ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္လာၿပီး ဆင္းရဲေသာႏုိင္ငံမ်ား အထူးသျဖင့္ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားရသည့္ ျပႆနာျဖစ္လာေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ၿမိဳ႕ျပလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အမႈိက္တန္ခ်ိန္ ၂ ဟဒသမ ၂ ဘီလီယံအထိ စြန္႔ထုတ္လာမည္ျဖစ္ရာ ယေန႔ကာလ စြန္႔ထုတ္သည့္ အမႈိက္ပမာဏထက္ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုမိုျမင့္မားလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း “ေန႔စဥ္ပိုဆိုးလာေသာ အသံတိတ္ျပႆနာ” အမည္ရွိ ကမာၻ႔ဘဏ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္အတြင္း စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈက႑အတြက္ သံုးစြဲရသည့္ ကုန္က်စရိတ္မွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၇၅ ဘီလီယံအထိ ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ အေရွ႕အာရွ၊ အေရွ႕ဥေရာပႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ား၌ ၿမိဳ႕ျပလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အမႈိက္သ႐ိုက္မ်ား ပိုမိုစြန္႔ထုတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ (အင္တာနက္)

No comments:

Post a Comment