ညီညြတ္ျခင္းနွင္းဆီ

ေနတုိး၊ ရဲေလး၊ ထြန္းထြန္း အပါအ၀င္ အျခားအျခားေသာ အနုပညာရွင္မ်ား တင္ဆက္ေသာ ညီညြတ္ျခင္း နွင္းဆီ အျငိမ့္

No comments:

Post a Comment