တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအသင္း University Teachers Association မ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္း၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႕ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ တကၠသိုလ္ ၄ ခုမွ ဆရာ/ဆရာမမ်ားက တကၠသိုလ္ ဆရာဆရာမမ်ားအသင္းမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စာနယ္ဇင္းမ်ားအား ဖိတ္ၾကား ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ထိုတကၠသိုလ္မ်ားမွာ
၁။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္
၂။ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းတကၠသိုလ္
၃။ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသို္လ္
၄။ ဒဂံုတကၠသိုလ္တို႔ျဖစ္သည္။
တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအသင္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္းဥပေဒ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ပါ ပုဒ္မ ၄ (က) ႏွင့္အညီ
ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ လြတ္လပ္ေသာ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုတကၠသိုလ္ ဆရာ၊ဆရာမ မ်ား အသင္းမ်ားထဲမွ တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအသင္း (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္) အား ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ -
(က) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ပညာေရးအဆင့္အတန္း ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္နယ္ပယ္ အသီးသီး၌ ႏုိင္ငံအက်ိဳးျပဳ ေခတ္မီပညာေရးစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဆရာဆရာမမ်ားအသင္းက တစ္တပ္တစ္အား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္၊
(ခ) တကၠသိုလ္ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ သာေရး၊ နာေရး၊ လူမႈေရး၊ တုိင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ က႑မ်ားတြင္ တတ္ႏိုင္သမွ် ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊
(ဂ) ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဘ၀ တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊
(ဃ) တကၠသိုလ္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ားကို တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ကူညီေပးရန္၊
(င) တကၠသိုလ္ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ တူညီေသာ သေဘာထားဆႏၵမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အသင္းမွ အကူအညီေပးရန္၊
(စ) မိမိ တတ္ကၽြမ္းသည့္ ပညာရပ္မ်ားကို အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရပ္အျဖစ္ မူလတာ၀န္မ်ား မထိခိုက္ေစဘဲ လြတ္လပ္စြာ အသံုးခ်ခြင့္ ရွိေစရန္၊
(ဆ) ပညာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒသတြင္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ (သို႕) ဆက္သြယ္ရာတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တို႕ျဖစ္ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။
တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအသင္း (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္) ၏ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ
၁။ ေဒါက္တာဥကၠာျမ (တြဲဖက္ပါေမာကၡ၊သမိုင္းဌာန) ဥကၠဌ
၂။ ေဒါက္တာစိုင္းခိုင္မ်ိဳးထြန္း (လ/ထကထိက၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးပညာဌာန) အတြင္းေရးမွဴး
၃။ ေဒါက္တာစိန္မိမိဦး (ကထိက၊သမိုင္းဌာန) ဘ႑ာေရးမွဴး
၄။ ေဒါက္တာေဇာ္မ်ိဳးထြန္း (လ/ထကထိက၊ရုကၡေဗဒဌာန) အဖြဲ႕၀င္
၅။ ေဒါက္တာမ်ိဳးေမာင္ေမာင္ (လ/ထကထိက၊ဓါတုေဗဒဌာန) အဖြဲ႕၀င္
၆။ ေဒါက္တာေက်ာ္မိုးသန္း (လ/ထကထိက၊ရူပေဗဒဌာန) အဖြဲ႕၀င္
၇။ ဦးျပည့္ျဖိဳးေက်ာ္ (နည္းျပ၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာန) အဖြဲ႕၀င္
တို႕ျဖစ္ၾကသည္။
တကၠသိုလ္ဆရာ/ဆရာမမ်ားအသင္း (ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းတကၠသိုလ္) ၏ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ
၁။ ဦးသိန္းသီ (ကထိက၊ပထ၀ီဌာန) ဥကၠဌ
၂။ ေဒါက္တာသန္းလြင္ဦး (လ/ထကထိက၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ပညာဌာန) အတြင္းေရးမွဴး
၃။ ေဒၚႏြဲ႕ႏြဲ႕ရီ (ဘ႑ာေရးမွဴး ၊စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ သုတပညာဌာန) ဘ႑ာေရးမွဴး
၄။ ေဒါက္တာသီဟသြင္ (လ/ထကထိက၊ ဥပေဒပညာဌာန) အဖြဲ႕၀င္
၅။ ေဒါက္တာ၀င္းမင္းဦး (လ/ထကထိက၊ ဘူမိေဗဒဌာန) အဖြဲ႕၀င္
၆။ ဦးသန္း၀င္း (ကထိက၊ သခၤ်ာဌာန) အဖြဲ႕၀င္
၇။ ေဒၚႏွင္းဦးခိုင္ (နည္းျပ၊ အဂၤလိပ္စာဌာန) အဖြဲ႕၀င္
တို႕ျဖစ္ၾကသည္။
တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အသင္းမ်ားသည္ အလုပ္သမား ၀န္ၾကီးဌာနသို႕ မွတ္ပံုတင္ရန္ တရား၀င္ ေလွ်ာက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ စာနယ္ဇင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းေသာ ထိုအခန္းအနားသို႕ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းေထာက္မ်ား၊ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား၊ဆရာ/ဆရာမမ်ား စုစုေပါင္း ၅၀ ဦး တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆက္လက္ၿပီးလည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အသင္းမ်ားကို ဖြဲ႕စည္း သြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေမာကၡပညာေရးသတင္း
Source: Universities Teachers' Association

No comments:

Post a Comment