အမ်ားပိုင္ အိုင္တီ ကုမၺဏီ တစ္ခုျဖစ္ေရး ေျခလွမ္းျပင္

ပည္တြင္း အိုင္တီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ား လုပ္ကိုင္မည့္ အမ်ားပိုင္ ကုမၺဏီတစ္ခု
ျဖစ္လာေစရန္ ဦးတည္ကာ တည္ေထာင္မႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ  ကုမၸဏီ၏ BOD အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္သည့္ ဦးမင္းဦးက ေျပာသည္။

ကုမၸဏီကို စတင္ လည္ပတ္ရန္အတြက္ က်ပ္သိန္း တစ္ေသာင္းခြဲ ဝန္းက်င္လ်ာထားကာ BOD အဖြဲ႕ဝင္ ၉ ဦးျဖင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ဦးမင္းဦးက “ အိုင္တီလုပ္ငန္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံဖို႔ အိုင္တီ လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ စိတ္ဝင္စားသူတြ စလုပ္တာပါ။
ေနာက္ပိုင္းမွာ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီျဖစ္လို႔ Public ကို ရွယ္ယာေတြ ထုတ္ေရာင္းမွာပါ။ ဒါေတြ အကုန္လံုးက အဆင့္ဆင့္ သြားရမွာပါ။ ” ဟု ေျပာသည္။


ေနာက္ပိုင္းတြင္ အမ်ားျပည္သူသို႔ ရွယ္ယာမ်ား စတင္ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရွယ္ယာ တစ္ခုလွ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္း တန္ ရွယ္ယာျဖစ္ၿပီး BOD အဖြဲ႕ဝင္ အေနျဖင့္ အစုရွယ္ယာ ၂၀၀၀ ဝယ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ BOD အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခံရသူ အမ်ားစုသည္ အိုင္တီ လုပ္ငန္းရွင္ အသက္ ၃ဝ မွ ၄ဝ ဝန္းက်င္ ျဖစ္ၿပီး အုိင္တီနယ္ပယ္တြင္ နာမည္ရွိၿပီးသားသူမ်ား ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment