ပုဂၢလိက သင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္လုိသူမ်ား စတင္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္


ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ပုဂၢလိက သင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္လုိသူမ်ား ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ဆက္သြယ္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၊ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေၾကညာသည္။ အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၊ ကၽြမ္းက်င္မႈေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္အျဖစ္ တည္ေထာင္လုိ၍ေသာ္ လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ “ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းအျဖစ္ ႏုိင္ငံျခားသင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္မယ္ဆိုရင္ ျပည္တြင္းက ျမန္မာအခ်ိဳ႕ ပါဝင္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာေက်ာင္းဆုိရင္လည္း သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဆရာေတြ ရွိရမွာ ျဖစ္တယ္။ ပုဂၢလိက သင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္လုိသူေတြအတြက္ သတ္မွတ္ စည္းကမ္းေတြ ရွိၿပီးသားပါ။ အဲဒီစည္းကမ္းေတြအတုိင္း ညီညြတ္တဲ့သူေတြ အေနနဲ႔ ဆက္သြယ္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မွာပါ” ဟု ပညာေရး အတုိင္ပင္ခံ ဆရာဦးမုိးသူက ေျပာသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားႏွင့္အတူ ေပၚေပါက္လာမည့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းတြင္ က႑အလုိက္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား မ်ားစြာ လုိအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား ပိုမုိရရွိရန္ႏွင့္ လုပ္သားထု ကၽြမ္းက်င္မႈ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ ပုဂၢလိကသင္တန္းေက်ာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖြင့္လွစ္လုိသူမ်ားသည္ အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာန ကၽြမ္းက်င္မႈ ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ား (သို႔) ကိုယ္ပိုင္တည္ေထာင္လုိသူမ်ား ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာထာျခင္းျဖစ္သည္။ “လက္ရွိ သင္တန္းေက်ာင္းေတြက ေပးတဲ့ Certificate အမ်ားစုက ျပည္တြင္း ေနရာအခ်ိဳ႕မွာပဲ အသံုးဝင္တယ္။ တကယ္လည္း ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ တတ္ေျမာက္ႏုိင္မယ့္ ႏုိင္ငံတကာကလည္း အသိအမွတ္ျပဳမယ့္ သင္တန္းေက်ာင္းေတြ မ်ားမ်ားေပၚထြန္းဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု အထက (၁) အင္းစိန္ရိွ ေက်ာင္းသားမိဘ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေအးလြင္က ေျပာသည္။ ပုဂၢလိက သင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္လုိသူမ်ား အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာအက်ယ္အဝန္း၊ ေလေကာင္းေလသန္႔ ေကာင္းမြန္မႈ၊ ကြန္ပ်ဴတာခန္း၊ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝေသာ ဆရာ/ဆရာမမ်ား ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာဦးမုိးသူက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာန၊ အလုပ္သမား အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၄ ရက္ေန႔ထုတ္ Internet ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

No comments:

Post a Comment