ေသာက္သံုးရန္မသင့္ေသာ ေရ(၅)မ်ဳိး


(၁) မီးဖိုေပၚတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ဆူပြက္ေအာင္ ထားသည့္ ေရေႏြး

(၂) ဓာတ္ဗူးထဲတြင္ ရက္ၾကာျမင့္စြာ ထားသည့္ မလတ္ဆတ္ေသာ ေရေႏြး

(၃) အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆူဗြက္ေအာင္ ႀကိဳခဲ့ေသာေရေႏြး

(၄) တစ္ညလြန္ ေရေႏြးကို ထပ္ႀကိဳထားေသာ ေရေႏြး (သို႔) ထပ္မႀကိဳထားေသာ ေရေႏြး

(၅) ထမင္း၊ ဟင္းေပါင္းခံရည္ ၎ေရမ်ား
ေသာက္သံုးရန္ မသင့္ျခင္းမွာ အႀကိမ္ႀကိမ္
ဆူဗြက္ၿပီးေသာေရတြင္ ကယ္လစီယံ၊
မက္ဂနီစီယံ၊ ဂရိုရင္းႏွင့္ အျခားသတၱဳမ်ား
ပိုမိုတိုးလာၿပီး ေက်ာက္ကပ္ကို
ထိခိုက္ေစ ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ .

No comments:

Post a Comment