ကိုယ္လက္ေလ့က်င္ခန္းႏွင့္ အယ္လ္ဇိုင္းမား ေရာဂါ


ေန႔စဥ္ ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္း ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေပးပါက အသက္အရြယ္ ရလာသည့္အခါ မွတ္ဉာဏ္ခ်ိဳ႔တဲ့ေသာ အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ေဆးသိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ေန႔စဥ္ နံနက္ပိုင္း အခ်ိန္ ၁၅-မိနစ္ခန္႔ ပံုမွန္ ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ေပးပါက ခႏၶာကိုယ္ ေသြးလည္ပတ္မႈ မွန္ကန္ေစျပီး ဦးေႏွာက္ဆဲလ္မ်ား ပ်က္စီးမႈကိုလည္း ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေဆးသိပၸံပညာရွင္မ်ားက စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။

သီတင္းတပတ္လွ်င္ အနည္းဆံုး ၃-ႀကိမ္ခန္႔ ပံုမွန္ ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ေပးလွ်င္ အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ ၄၀-ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ပံုမွန္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါက ထိေရာက္ေသာ က်န္းမာေရးအက်ိဳးျပဳမႈကို ပိုမိုရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ေဆးသိပၸံပညာရွင္မ်ားက ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment