ယေန ့လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ပထမဆုံး တက္ေရာက္လာတဲ့ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ယေန ့လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ပထမဆုံး တက္ေရာက္လာတဲ့ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ထုိင္ခံုအမွတ္ G-22 တြင္ ထုိင္လွ်က္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ဇူလိင္လ(၉)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ပထမၾကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုုတၳပုံမွန္အစည္းအေ၀း တတိယေန႔သို႔တက္ေရာက္လာေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

No comments:

Post a Comment