ေန႔လည္စာ စားျပီး ငိုက္တတ္သူမ်ားအတြက္

- လမ္းေလွ်ာက္ပါ။ ေနေရာင္ေအာက္တြင္ ေလွ်ာက္လွ်င္ ပိုေကာင္းသည္။ ေနေရာင္ျခည္သည္ မ်က္စိအတြင္းဝင္ေသာအခါ ထိုင္းမႈိင္းေစတတ္သည့္

မယ္လင္တိုနင္ဓာတ္ ထုတ္မႈကို ေႏွးေကြးေစသည္။ အခန္းကို လင္းလင္းခ်င္းခ်င္း ထားပါ။
- အခန္းတြင္း၌ အပင္ငယ္ထားပါ။ (အပင္ငယ္သည္ ေအာက္ဆီဂ်င္ ထုတ္ေပး၍ ေလထုထဲမွ အညစ္အေၾကးမ်ားကို စုပ္ယူေပးသည္)
- တက္ၾကြေစသည့္ ေတးဂီတကို နားေထာင္ပါ။ 

No comments:

Post a Comment