ေယာက်ာ္းလ်ာမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ လိင္ဆက္ဆံျခင္း


ေယာက်ာ္းလ်ာဘာေၾကာင့္ ေယာက်ာ္း လ်ာေတြ ဟာ လုံျခဳံစိတ္ခ် မႈရွိေသာ လိင္ဆက္ဆံ ျခင္းကုိ စဥ္းစား သင့္သလဲ
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေယာက်ာ္း လ်ာေတြဟာ HIV ပိုးကူးစက္ခံရႏိုင္ ေျခႏွင့္ မလိုခ်င္ဘဲနဲ႕ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ႏိုင္ေျခ နည္းပါးၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္ လည္း မိန္းမအခ်င္းခ်င္း လိင္ဆက္ ဆံျခင္းဟာ အျမဲတမ္းေတာ့ လံုျခံဳ စိတ္ခ်မႈရွိတယ္၊အၱရာယ္ကင္းတယ္ လို႔ေတာ့မဆိုႏိုင္ပါဘူး။ ေယာက်ာ္း လ်ာေတြဟာလည္း ေယာက်ာ္းမ်ား ႏွင့္လိင္ဆက္ဆံေသာ အမ်ိဳးသမီး မ်ားကဲ့သို႔ လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္ တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား ကူးစက္ခံရ ႏိုင္ပါတယ္။

အႏၱရာယ္ကင္းတဲ့ လိင္ဆက္ဆံျခင္း ဆုိတာဘာပါလဲ
HIV အပါအဝင္ လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္တတ္တဲ့ေရာဂါေတြ ကူးစက္ မခံရဘဲ လိင္ဆက္ဆံျခင္းကို ဆိုလို ပါတယ္။ ေယာက်ာ္းလ်ာေတြဟာ လည္း ထိုေရာဂါေတြ မကူးစက္ခံရ ေအာင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ ပါတယ္။ ေရာဂါပိုးရွိတဲ့ ခႏၶာကိုယ္မွ ထြက္ေသာအရည္မ်ား ဥပမာ-ေသြး၊ မိန္းမကိုယ္မွထြက္ေသာအရည္မ်ား ကို လိင္ဆက္ဆံေနစဥ္ မိမိရဲ႕ခႏၶာ ကိုယ္ထဲ ဝင္ေရာက္မႈမရွိေအာင္ ကာ ကြယ္ရပါမယ္။ ွနထ အသပ် လို႔ေခၚတဲ့ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးပစၥည္းမ်ားကို ေဝမွ် မသံုးစြဲသင့္ပါဘူး။ အကယ္၍ သံုး မယ္ဆိုရင္ေတာ့ လိင္ဆက္ဆံေဖာ္ ဟာ ကြန္ဒံုးအသစ္တစ္ခု သီးသန္႔ အသံုးျပဳရပါမယ္။ ဖက္ျခင္း၊ ထိေတြ႕ ကိုင္တြယ္ျခင္း၊ ႏွိပ္နယ္ျခင္း၊ မိမိ ဘာသာမိမိ လိင္ဆႏၵေျဖေဖ်ာက္ျခင္း တို႔ကေတာ့ ေယာက်ာ္းလ်ာမ်ား အတြက္ ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္ေျခနည္း ပါးေစတဲ့ လိင္ဆက္ဆံမႈဆိုင္ရာအျပဳ အမူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ေရယုန္စတဲ့ အခ်ိဳ႔ေသာ ေရာဂါပိုးေတြဟာ အေရ ျပားခ်င္း ထိေတြ႔မိ႐ံုနဲ႕ကူးစက္ႏိုင္ပါ ေသးတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ေရာဂါ ပိုးကင္းစင္တဲ့သူနဲ႕ လိင္ဆက္ဆံတာ ကေတာ့ စိတ္အခ်ရဆံုးျဖစ္ပါတယ္။
ေယာက်ာ္းလ်ာမ်ား HIV ကူးစက္ ခံရႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဟာ ဘာပါလဲ
- Oral Sex
ကူးစက္ခံရႏိုင္ေျခရာခိုင္ႏႈန္း နည္းပါးေသာ္လည္း ပါးစပ္သို႔မဟုတ္ ခံတြင္းတြင္ အနာတစ္ခုခု၊ ဒဏ္ရာ တစ္ခုခုရွိေနပါက HIV ကူးစက္ခံရႏိုင္ ေျခရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ျမင့္တက္လာပါ တယ္။ မိန္းမကိုယ္တြင္ အနာတစ္ခု ခု ခံစားေနရပါက သို႔မဟုတ္ ရာသီ ေသြးဆင္းေနစဥ္ Oral Sex ျပဳလုပ္ ပါက ကူးစက္ခံရႏိုင္ေျခရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္မားေနပါတယ္။
- လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးပစၥည္းမ်ားကို ေဝ မွ်သံုးစြဲျခင္း Vibrators ကဲ့သို႔ ပစၥည္းမ်ား မွာမ်ားေသာအားျဖင့္ မိန္းမကိုယ္ အရည္မ်ား၊ ေသြးမ်ား ေပေရေန တတ္ပါတယ္။ ေယာက်ာ္းလ်ာမ်ား ဟာ ထိုအရာမ်ားကို မွ်ေဝသံုးစြဲျခင္း မျပဳဘဲ တစ္ေယာက္တစ္ခုစီ အသံုးျပဳ ရန္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသင့္ပါတယ္။ ထိုပစၥည္းေတြကို အျမဲတမ္းသန္႔ရွင္း ေရးျပဳလုပ္ေပးၿပီး သန္႔စင္ေအာင္ထား ရွိရပါမယ္။
- ၾကမ္းတမ္းစြာလိင္ဆက္ဆံျခင္း ၾကမ္းတမ္းစြာလိင္ဆက္ဆံျခင္း ေၾကာင့္ ဒဏ္ရာအနာတရရၿပီး ေသြး ထြက္သံယိုျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း HIV ပိုးကူးစက္ခံရႏိုင္ ေျခမ်ားေစတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။
-လွဴဒါန္းထားေသာသုက္ပိုးကိုရယူျခင္း ေယာက်ာ္းလ်ာေတြဟာ ကေလး
လိုခ်င္တဲ့အခါ အလွဴရွင္ထံမွ သုက္ပိုး ကို ရယူေလ့ရွိပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႔ရ ယူတဲ့အခါ အလွဴရွင္အမ်ိဳးသားရဲ႕ က်န္းမာေရးရာဇဝင္ကို သတိထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ထိုအလွဴရွင္ဟာ မူး ယစ္ေဆးဝါးမ်ား သံုးစြဲဖူးသလား၊ လိင္ဆက္ဆံမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရာဇ ဝင္မ်ားကို သိရွိထားၿပီး HIV အပါအ ဝင္ လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္ တဲ့ေရာဂါေတြ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျချမင့္မား သူေတြဆိုရင္ေတာ့ ထိုသူရဲ႕သုက္ပိုး မွတစ္ဆင့္ HIV ပိုးကူးစက္ခံရႏိုင္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ HIV ပိုးကူးစက္ခံရႏိုင္ေျခမ်ားေသာ ေယာက်ာ္းလ်ာမ်ားကေတာ့ အမ်ိဳးသားႏွင့္လိင္ဆက္ဆံမႈရွိ ေသာ ေယာက်ာ္းလ်ာမ်ား၊ မူးယစ္ ေဆးဝါးထိုးသြင္းသံုးစြဲေသာေယာက်ာ္း လ်ာမ်ား၊ အၱရာယ္မ်ားေသာ လိင္ ဆက္ဆံသည့္နည္းမ်ား အသံုးျပဳ ေသာေယာက်ာ္းလ်ာမ်ားျဖစ္ပါတယ္။
Health Digest

No comments:

Post a Comment